بهبود رفتارهای روانشناختی دانشجویان دارای وسواس در مقابله با بیماری کرونا ویروس با استفاده از مشاوره‌های آنلاین
کد مقاله : 1138-COVID
نویسندگان:
عاطفه عتیقی *1، الهام عتیقی2، بصیره احمدی پور1، معصومه مراد پور1
1دانشگاه صنعتی سیرجان
2مرکز مشاوره رشد آموزش و پرورش شهرستان سیرجان
چکیده مقاله:
با گسترش فراگیر کرونا ویروس، فضای جدیدی از نوع زندگی در بین مردم پدیدار شده است. بطور کلی، در مواجه با این بیماری، مردم در سه گروه مردم بی‌تفاوت، مردم دارای وسواس فکری وعملی و مردم منطقی تقسیم بندی می‌شوند. رفتارهای گروه اول پر خطر بوده و می‌توان با وضع مقررات سختگیرانه و اعمال جریمه‌های شخصی، تا حدی این نحوه برخورد را اصلاح کرد. اما در مواجه با افراد گروه دوم که بسیار آسیب پذیر هستند، بایستی با احتیاط خاصی برخورد کرد. عموما افراد این گروه، شناختی دقیقی از بیماری نداشته و با شنیدن اخبار از هر منبعی، دچار ترس و نامیدی می‌شوند. بنابراین شناخت دقیق این بیماری و انتقال صحیح آن به افراد دارای وسواس، نقش مهمی در بهبود رفتارهای روانشناختی مردم گروه دوم دارد.
دانشجویان به عنوان قشر جوان و آینده ساز نیز در این دسته بندی‌ها قرار می‌گیرند. از اینرو، وظیفه و رسالت مراکز مشاوره دانشگاه‌ها در بهیود رفتارهای روانشناختی دانشجویان و بخصوص گروه دوم آنها، بیش از گذشته نمایان می‌شود. با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها به صورت حضوری، مشاوره‌های آنلاین از سوی کارشناسان مراکز مشاوره، می‌تواند نقش مهمی در افزایش سلامت روان دانشجویان گروه دوم ایفا کند. در این پژوهش، تاثیر مشاوره‌های آنلاین بر بهبود رفتارهای روانشناختی دانشجویان دارای وسواس در مقابله با بیماری کرونا ویروس مورد مطالعه قرار می‌گیرد. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، پنجاه نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی سیرجان هستند که قبلا نیز برای بهبود رفتارهای وسواس گونه خود، به‌صورت حضوری به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه داشته‌اند. از این دانشجویان درخواست شده است تا با پر کردن یک فرم در هر ماه، وضعیت خود را در مواجه با بیماری گزارش کنند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مشاوره‌های آنلاین منظم و هفتگی، تاثیر قابل توجه‌ای بر افزیش سلامت روان و بهبود رفتارهای روانشناختی دانشجویان دارای وسواس دارد.
کلیدواژه ها:
رفتارهای روانشناختی؛ وسواس؛ مشاوره آنلاین؛ کرونا ویروس
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است