احساس تنهایی در دختران و پسران دانشجو دانشگاه فرهنگیان در دوران پاندمی کووید-19
کد مقاله : 1142-COVID
نویسندگان:
پریسا هنرآسا *1، فاطمه زرین کلاه2
1دانشگاه فرهنگیان واحد سلمان فارسی شیراز
2دانشگاه فرهنگیان واحد سلمان فارسی
چکیده مقاله:
دنیا هم اکنون با بحران جهانی بهداشت روبرو است کووید-19 ماه هاست، به عنوان یک بیماری همه گیر تهدیدآمیز ظاهر شده است. میلیاردها نفر در قرنطینه هستند مردم دنیا ،درخانه های خود قفل شده اند، این انزوای اجتماعی منجر به تنهایی مزمن و کسالت آوری میشود ، که اگر طولانی باشد می تواندا ثرات مضر بر سلامت جسمی و روانی افرادداشته باشد. یکی از احساساتی که میلیون ها نفر در طی بیماری همه گیر ویروس کرونا تجربه می کنند،احساس تنهایی است.هدف اصلی این پژوهش مقایسه احساس تنهایی در دختران و پسران جوان دانشگاه فرهنگیان در دوران پاندمی کرونا است.این پژوهش با استفاده از مقیاس احساس تنهایی دانشجویان براساس مقیاس آشر (SLFS) بصورت نمونه گیری داوطلبانه،در فضای مجازی صورت پذیرفت تعداد افراد شرکت کننده 109 نفرکه شامل،( 51 پسر و 58 دختر) 18-22سال دانشجوی دانشگاه فرهنگیان میباشد .میانگین و تی تست احساس تنهایی نشان داد در سطح 05/ 0تفاوت معناداری دیده نمیشود. و هر دو گروه به یک میزان احساس تنهایی را از خود نشان دادند.که این نتیجه با پژوهش باجاجا و کور (2019)، حمایت میگردد که در پژوهش خود نشان دادند بین میانگین نمرات احساس تنهایی دختران و پسران نوجوان تفاوت قابل توجهی وجود ندارداین بدان معناست ، که جنسیت نقش مهمی در احساس تنهایی جوانان ندارد.این نتیجه از فرضیه تحقیق که بدین صورت بیان شده بود که بین احساس تنهایی دختران و پسران تفاوت وجود دارد ،حمایت نمیکند و فرضیه تحقیق رد میشود .
کلیدواژه ها:
احساس تنهایی ،دختران و پسران دانشجو.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است