تغییرات در رویکردهای آموزشی در پاندمی کووید-19
کد مقاله : 1146-COVID
نویسندگان:
فاطمه ملایی توانی *1، زهرا شیخ علیپور2، امید زادی آخوله2، پروین رحمانی3، ویدا حسن زاده4، زهرا غیبی5
1دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
4دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
5دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاخ علوم پزشکی تبریز
چکیده مقاله:
مقدمه: شروع اپیدمی کووید-19 در سراسر جهان علاوه بر سیستم های بهداشت و درمان، حیطه های آموزش را هم با چالش های متعددی روبرو کرده است و آنچه اهمیت دارد نحوه آموزش می باشد، بنابراین باید شرایطی را ایجاد کرد که مهارت و دانش بالینی دانشجویان حفظ گردد لذا این مطالعه با هدف بررسی تغییرات در رویکردهای آموزشی در پاندمی کووید-19 انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع مروری می‌باشد که با هدف بررسی تغییرات در روش های آموزشی در زمان پاندمی کووید-19 انجام شده است. به منظور دستیابی به این هدف، مقالات مرتبط بین سال های 2019 تا اواخر 2020 که در پایگاه داده های PubMed، Web of Science، Scopus، ProQuest نمایه شده بودند، با کلیدواژه های education ، covid-19 ، corona virus disease ، e-learning ، مورد بررسی و جست و جو قرار گرفتند که پس از مطالعه و نقد مقالات براساس چک لیست استروب و معیار های ورود به مطالعه، 20 مقاله انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: مطالعات بررسی شده نشان دادند که آموزش از راه دور برای مقابله با معضل آموزش در بحران فعلی و ایجاد پایه های تدریس در حوادث آینده موثر خواهد بود. براساس نتایج مطالعات، در زمان پاندمی کوید-19 که امکان حضور دانشجویان در کلاس های آموزشی وجود ندارد، روش های نوین آموزش از جمله نرم افزارهای آموزشی مثل Adobe connect و skype، ابزار چند رسانه ای ، شبیه سازها، آزمون های الکترونیک و در مقاطع بالینی آموزش مبتنی برحل مساله می تواند جایگزین آموزش سنتی شود.
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعات و با توجه به تغییر محیط یادگیری و نیاز به افزایش خلاقیت و انعطلف پذیری در شیوه های تدریس در شرایط پاندمی کووید-19، توصیه می شود که متخصصین آموزشی از فن آوری های نوظهور و تولید نرم افزارهای تعامل محور استفاده کنند.
کلیدواژه ها:
کلیدواژها: Pandemics؛ Medical education ؛ Covid-19 ؛Creativity
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است