رابطه میان هوش هیجانی و میزان غرقگی ادراک شده توسط دانشجویان در آموزش آنلاین در بحران کووید 19
کد مقاله : 1155-COVID
نویسندگان:
پریسا عبدالرضاپور *
کازرون- خیابان طالقانی- دانشگاه سلمان فارسی کازرون- بخش زبان انگلیسی
چکیده مقاله:
مفهوم غرقگی نخستین بار توسط سیکزنت میهالی (1975) براساس مفاهیم روانشناسی مثبت مطرح شد. این مفهوم اشاره به احساس ذهنی مثبت دارد که در آن فرد با سطحی از مهارت یا تمرکز کامل و با هوشیاری، در یک فعالیت به اندازه ای غرق می شود که در آن حال دیگر هیچ چیز مهم به نظر نمی‌رسد. در این زمان، فرد ادراک زمان را ازدست می دهد به گونه ای که ساعتها مانند دقیقه میگذرند و وی متوجه گذر زمان نمی‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان هوش هیجانی و میزان غرقگی ادراک شده توسط دانشجویان در آموزش آنلاین در بحران کووید 19 صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته آموزش زبان بودند و حجم نمونه برآورد شده 83 نفر بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت سنجش هوش هیجانی زبان‌آموزان از پرسشنامه هوش هیجانی پتریدز و همکاران (2006) و جهت سنجش میزان غرقگی ادراک شده توسط آنها از پرسشنامه تجربه غرقگی هوانگ و همکاران (2012) استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها بیانگر رابطه ای مثبت و معنادار میان هوش هیجان دانشجویان و میزان غرقگی ادراک شده توسط آنها در آموزش آنلاین در بحران کووید 19 بود. بنابراین پیشنهاد می شود مدرسان با به‌کارگیری روش‌هایی مبتنی بر خصیصه های هوش هیجانی، میزان هیجان آنها را افزایش داده و با تولید احساس ذهنی مثبت و ایجاد غرقگی، میزان یادگیری آنها را ارتقا دهند.
کلیدواژه ها:
هوش هیجانی؛ احساس؛ غرقگی؛ کووید 19؛ آموزش آنلاین
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است