اضطراب بیماری کووید 19 در دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی
کد مقاله : 1157-COVID
نویسندگان:
مجتبی ابریشمی1، فرح‌انگیز نادمی2، طلیعه سعیدی رضوانی *3
1مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2دانشگاه فرهنگیان مشهد
3گروه روان‌شناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: همه گیری کووید19 علاوه بر تهدید سلامت جسمانی افراد و خطر مرگ، موجب بروز انواع مشکلات روانشناختی چون اختلال استرس پس از سانحه ،اضطراب و افسردگی در افراد می‌گردد (دوان و ژو، 2020). در این میان اضطراب بعنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات روانشناختی در بحران همه گیری کروناویروس شناخته شده است (شیائو، 2020). تحقیقات در این زمینه نشان داده است که اضطراب کووید19 با متغیرهای جمعیت شناختی چون سن و مقطع تحصیلی در ارتباط است (لاشراس و همکاران، 2020).
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان اضطراب کووید 19 در دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی بود.
روش: طرح پژوهش حاضر در زمره پژوهش های علی- مقایسه ای قرار دارد. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در نیمسال تحصیلی 99-98 بود که طی یک فراخوان اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. نمونه‌ای به حجم 234 نفر نسخه الکترونیکی مقیاس اضطراب کووید19 (علیپور و همکاران، 1398) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس یک‌راهه و با استفاده از نرم‌افزار SPSS.26 انجام شد.
یافته ها: نتایج تجزیه‌و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از نظر اضطراب کووید 19 تفاوت معناداری وجود دارد (001/0نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد، دانشجویان مقطع دکتری تخصصی، اضطراب بالاتری را نسبت به دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی تجربه می‌کنند. این امر می‌تواند ناشی از آگاهی بیشتر آنان نسبت به پیامدهای بیماری کووید 19باشد. بدین‌ترتیب به نظر میرسد مداخلات آموزشی به تنهایی موجب کاهش اضطراب نمی‌شود. پیشنهاد می‌شود در کنار ارائه مداخلات آموزشی مناسب، ارائه انواع مداخلات روان‌شناختی برای کاهش اضطراب کووید 19 نیز مورد توجه مسئولین و درمانگران قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
اضطراب ؛ کووید 19؛ مقطع تحصیلی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است