سلامت روان دانشجویان پرستاری و مامایی در دوران همه گیری کوید 19 : تاثیرات ، عواقب و مکانیسم های سازگاری
کد مقاله : 1159-COVID
نویسندگان:
زینب خالدیان *1، سجاد حیدری2، الهه جهان3
1دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
3گروه پرستاری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان،ایران
چکیده مقاله:
زمینه مساله : بیماری کوید 19 منجر به تغییر در سبک زندگی و تحصیل دانشجویان از جمله در رشته های علوم پزشکی شده و از این طریق زمینه را برای تاثیرپذیری سلامت روان آنان مهیا نموده است.
روش: مطالعه به روش مقطعی در دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های پرستاری و مامایی انجام گرفت.ابزار جمع آوری داده ها آنلاین و شامل چک لیست مشخصات فردی و پرسشنامه Kessler-10 بود.
یافته ها : اکثریت دانشجویان میزان متوسطی از دیسترسهای روانشناختی را گزارش نمودند. سطح دیسترس در دانشجویان دختر و دانشجویان حاضر در فیلد بالینی بیش از سایرین بود. مهم ترین تاثیرات بیماری، احساس انزوای اجتماعی و استرس تحصیلی گزارش شد. بیشتر دانشجویان تمرکز بر امور مذهبی، ورزش انفرادی، استفاده از شبکه های اجتماعی را برای سازگاری با شرایط گزارش نمودند.
نتیجه گیری: بیماری کوید 19 زمینه ساز استرس و نگرانی دانشجویان بوده و لازم است کانونهای مشاوره دانشجویی و مدیران آموزشی، نیازهای روانشناختی دانشجویان را در آموزش مجازی و دروس بالینی حضوری مدنظر قرار دهند.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها : سلامت روان ؛ کوید 19 ؛ دانشجویان ؛ مکانیسم سازگاری
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است