تغییرات سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی در دوران فاصله گذاری اجتماعی ناشی از بیماری کوید 19
کد مقاله : 1161-COVID
نویسندگان:
زینب خالدیان *1، سجاد حیدری2
11- دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مساله : بیماری کوید 19 به سرعت در جهان منتشر شد و لزوم اجرای قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی عمیقا جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی جوامع انسانی در گروه های مختلف را تحت تاثیر قرار داد.
هدف اصلی : هدف مطالعه تعیین تغییرات سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی در دوران قرنطینه اجتماعی همه گیری بیماری کوید 19 بود.
روش: مطالعه مقطعی و به صورت پیمایش الکترونیکی در دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های علوم پزشکی انجام گرفت.ابزار جمع آوری داده ها چک لیست مشخصات فردی و پرسشنامه 7 بعدی SMILE-C بود.
یافته ها : از 475 شرکت کننده 2/40% دارای فرد مبتلا در نزدیکان بوده و اکثریت رفتار شستن دست، خرید آنلاین و استفاده از کارت را نسبت به قبل از بیماری به میزان بالا رعایت می‌کردند.بیشترین تغییر سبک زندگی به ترتیب در مواجهه اجتماعی، فعالیت فیزیکی ،مدیریت استرس، حمایت اجتماعی، الگوی خواب ، تغذیه و مصرف سیگار و قلیان گزارش نمودند. بین حمایت اجتماعی و مدیریت استرس با سبک زندگی سالمتر و بین الگوی خواب و تغذیه با سبک زندگی ناسالمتر ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: بیماری کوید 19 با تغییرات قابل توجه سبک زندگی همراه بوده و لزوم سیاستگذاری، طراحی و اجرای مداخلات ارتقاء سلامت از راه دور را بیش از پیش مطرح می نماید.
کلیدواژه ها:
سبک زندگی ؛ کوید 19 ؛ فاصله گذاری اجتماعی ؛ دانشجویان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است