بررسی وضعیت سلامت اجتماعی و خوش بینی دانشجویان در زمان بحران کرونا ویروس (کویید 19)
کد مقاله : 1162-COVID
نویسندگان:
سحر علیزاده *1، امیر محمدی2، لیلا عبدالله زاده3
1آموزشکده فنی وحرفه ای دختران ارومیه
2آموزشکده فنی وحرفه ای پسران ارومیه
3ارومیه خیابان فرخی 12متری 3 کوچه4
چکیده مقاله:
هدف: از انجام این پژوهش بررسی وضعیت سلامت اجتماعی و خوش بینی زندگی دانشجویان در زمان بحران بیماری کرونا ویروس بود. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی، همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ایی دختران و پسران ارومیه بود که در نیم سال اول سال تحصیلی 99-400 مشغول به تحصیل بودند، که از بین آنها تعداد 300 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های سلامت اجتماعی کییز و پرسشنامه ی جهت گیری زندگی شییر و کارور به صورت آنلاین تکمیل کردند. یافته ها: به منظور تحلیل داده ها، از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد. یافته ها حاصل از داده ها نشان داد که بین ابعاد سلامت اجتماعی و خوش بینی همبستگی وجود دارد. نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که مسئولین بهداشت و سلامت دانشگاه باید در طول بیماری کووید 19 بر برنامه ریزی جهت حفظ سلامت روانی و اجتماعی و دانشجویان داشته باشند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: سلامت اجتماعی؛ خوش بینی؛ کرونا ویروس (کویید19)
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است