رفتارهای بهداشتی دانش آموزان ابتدایی در دوران کرونا:بایدها و نبایدها
کد مقاله : 1163-COVID
نویسندگان:
معصومه محسن نژاد *
دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران
چکیده مقاله:
رفتارهای بهداشتی دانش آموزان ابتدایی در دوران کرونا:بایدها و نبایدها
نیدا عبداللهی1،زهرا حسین زاده2،معصومه محسن نژاد3*
1.گروه علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان
2. کارشناس زیست
*3.دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی،دانشگاه فرهنگیان پردیس نسیبه تهران

چکیده
محیط در ایجاد و تثبیت رفتارهای صحیح دانش آموزان نقش بسزایی دارد.مدارس،از محیط های مهمی است که در ایجاد دانش،نگرش و مهارت صحیح بهداشتی آنها نقش دارد.هدف پژوهش حاضر،بررسی رفتارهای بهداشتی دانش آموزان در دوره همه گیری کرونا و نقش حمایتی برنامه های آموزشی است.روش این پژوهش مروری-تحلیلی است.فعالیت آموزشی همسو با مسائل بهداشتی،در توسعه سواد بهداشتی دانش آموزان ابتدایی نقش دارد.یافته ها بیانگر آنست که توجه به اهمیت سواد بهداشتی باعث پیشرفت رفتارهای بهداشتی مناسب شده و در رفاه و کیفیت زندگی آنها موثر است.ارتقا رفتارهای بهداشتی،پیشگیری فعال از خطرات بهداشتی و ایجاد انگیزه در آنها برای تغییر شیوه زندگی،می تواند از طریق برنامه درسی مناسب میسر شود.در نتیجه طراحی و ایجاد محیطی ایمن در مدرسه و تلطیف فضای مدرسه به لحاظ سلامتی،کودکان بهتر یاد می گیرند و بزرگسالان توانمندتری خواهند شد.بر این اساس بررسی بایدها و نبایدهای رفتارهای بهداشتی دانش آموزان در دوران کووید19،بسیار مهم و قابل تامل است.تا علاوه بر رصد شرایط فعلی آنها،پیامدهای پساکرونا دیده شده و هماهنگ با آن،برنامه ریزی های آتی انجام گیرد.

کلیدواژه ها:رفتارهای بهداشتی؛دانش آموزان ابتدایی؛دوران کرونا؛برنامه آموزشی
کلیدواژه ها:
کلیدواژه ها:رفتارهای بهداشتی؛دانش آموزان ابتدایی؛دوران کرونا؛برنامه آموزشی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است