تحلیل اثرات آموزشی، فرهنگی و روانی – اجتماعی مبتلایان به بیماری کرونا ویروس جدید(کووید 19)
کد مقاله : 1167-COVID
نویسندگان:
رسول برقی *1، حسین پورعلی2
1دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقبقات تبریز
2دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز
چکیده مقاله:
هدف: مبتلایان به کرونا ویروس به علت بیماری، اثرات آموزشی، فرهنگی و روانی - اجتماعی بسیاری را تجربه می کنند؛ لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات آموزشی، فرهنگی و روانی - اجتماعی مبتلایان به کرونا می باشد. روش: جامعه مورد پژوهش در این مطالعه افراد مبتلا به کرونا ویروس جدید(کووید19) استان آذربایجانشرقی بودند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه 10 نفر(5 مرد و 5 زن) از مبتلایان به کووید 19 بود. با توجه به کیفی بودن، مطالعه اطلاعات از طریق مصاحبه کسب شد؛ طول مدت هر مصاحبه 20 تا 30 دقیقه بود. سؤالات مصاحبه، نیمه ساختار یافته بود و به صورت سؤالات بازپاسخ پرسیده شدند. پس از اتمام فرآیند مصاحبه پاسخ ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تفسیر و کدگذاری قرار گرفت. یافته ها: براساس نتایج تحقیق حاضر شایع ترین پیامدهای آموزشی، فرهنگی و روانی - اجتماعی کرونا ویروس جدید، شامل ترس از مرگ، افسردگی و اضطراب می باشد؛ همچنین کاهش فعالیت های اجتماعی، احساس طرد از سوی جامعه، کاهش ارتباط موثر با خانواده و اطرافیان و تجربه انگ توسط بیمار و خانواده اش، گذار از فردگرایی به جمع‌گرایی (احیای روحیه ایثارگری و تقدم منافع جمعی بر منافع فردی) همچون تأمین هزینه‌های درمان، توجه به خرید تجهیزات بیمارستانی، از جمله پیامدهای این بیماری محسوب می شوند. نتیجه گیری: مبتلایان به بیماری کووید 19 پیامدهای آموزشی، فرهنگی و روانی- اجتماعی بسیاری را تجربه می کنند، که همین امر موجب کاهش هرچه بیشتر کیفیت زندگی آنان می شود؛ لذا، بهره گیری از روانشناسان و مشاوران در محیط های درمانی می تواند در جهت کاهش این پیامدها موثر واقع شود.
کلیدواژه ها:
اثرات، آموزشی و فرهنگی، روانی اجتماعی، کرونا ویروس، کووید 19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است