کرونا و اثرات آن بر محیط زیست
کد مقاله : 1169-COVID
نویسندگان:
فاطمه حسنی *
دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی اصفهان
چکیده مقاله:
ویروس کرونا (کووید ـ 19 )ویروسی جدید و تازه کشف شده است.
از مهمترین مسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با ویروس جدید کرونا افزایش مصرف آب در بخشهای شرب و بهداشت است که این موضوع به دلیل افزایش مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش شستشو ها رخ داده است.
تحقیقات حاکی از آن است که ویروسهایی از خانواده کرونا )تا قبل از کشف ویروس کرونای جدید (کووید ـ 19) قابلیت باقی ماندن و زنده مانی را در آب شرب داشته اند. براساس این تحقیقات مهمترین فاکتور بر درجه زنده مانی این ویروسها در آب در درجه اول دما و در درجه دوم املاح موجود در آب است. ویروس های مذکور در دمای معمولی 23 درجه سانتیگراد، از 6 تا 12 روز و همچنین در دمای 4 درجه سانتیگراد حتی تا بیش از 100 روز نیز در آب قابلیت باقی ماندن و زنده مانی را دارند. وجود املاح بیشتر در آب میتواند به قابلیت ماندگاری بیشتر این نوع ویروس ها کمک کند. البته آمار و ارقام ارائه شده برای خانواده کرونا ویروس ها تا قبل از ویروس کرونای جدید (کووید ـ 19) است. براساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونای جدید (کووید ـ 19)نیز میتواند در آب شرب وجود داشته و حتی توسط آن نیز منتقل شود، اما در حال حاضر شواهدی مبنیبر انتقال آن از آبهای سطحی و زیرزمینی به انسان وجود ندارد. ازآنجاییکه ویروس کرونای جدید (کووید ـ 19)یک ویروس پوشش دار است، این نوع ویروسها عموماً در محیط زیست کمتر پایدار بوده و در برابر اکسیدان ها نیز آسیب پذیری بیشتری دارند.
کلیدواژه ها:
مصارف بهداشتی؛ویروس ها؛سازمان بهداشت جهانی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است