بروز علائم نگرانی مرتبط با شیوع بیماری COVID-19 در گروهی از کودکان ایرانی
کد مقاله : 1171-COVID
نویسندگان:
محمدرضا حسین پور *1، ساره عابدین زاده2، شیما عابدین زاده3، رضا سمیعی4
1واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران
2واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران
3دانشگاه قم
4واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: از زمان بروز نشانه های ویروس کرونا (covid-19) از سال 2019 در شهر ووهان چین میزان آن به سرعت در سراسر چین و کشورهای دیگر افزایش یافت. محققان دریافته اند که قرار گرفتن در معرض قرنطینه ممکن است اثرات روان شناختی نامطلوبی بر کودکان مبتلا به قرنطینه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی علائم نگرانی مرتبط با شیوع بیماری COVID-19 در گروهی از کودکان ایرانی است.
روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر 6 تا 14 ساله شهرستان قم در شش ماهه نخست سال 1399 است. بدین منظور پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا نسخه کودکان و نوجوان به صورت الکترونیک برای 114نفر ارسال شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی کودکان در این پژوهش برابر با 8/72 سال بود. پایین ترین سن 6 سال و بالاترین سن 14 سال بود. یافته های پژوهش نشان داد که 68/9 درصد از کودکان دارای نگرانی کم، 27/8 درصد دارای نگرانی متوسط و 3/3 درصد دارای نگرانی زیاد می باشند.
نتیجه گیری: قرار گرفتن در معرض بیماری های عفونی نظیر covid-19 و به دنبال آن قرنطینه شهرها می تواند تاثیرات روان شناختی بر روی کودکان آن جامعه داشته باشد. لذا توجه به مسائل مرتبط به بهداشت روانی در کنار خدمات پزشکی ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه ها:
نگرانی؛ کرونا ویروس؛ COVID-19؛ قرنطینه خانگی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است