بررسی نقش واسطه ای تایید اجتماعی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با علائم اختلال ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ در افراد مبتلا به کووید 19
کد مقاله : 1172-COVID
نویسندگان:
مصطفی جانقلی *1، فاطمه فراهانی2، سیما ناظری3
1آسیب شناس و تسهیلگر اجتماعی، عضو انجمن علمی اخلاق کاربردی و شبکه ملی سمن ها.
2دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با علائم اختلال ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ در افراد مبتلا به کووید 19بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه افراد مبتلا به کووید19مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران درسال(1399)بود.حجم نمونه آماری براساس نرم افزارsample power(350 نفر)و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای،در دسترس و داوطلبانه انتخاب و پرسشنامه های حمایت اجتماعی(MOS-SSS) شربورن و استوارت(1991)، ویژگی های شخصیتی نئو(NEO-FFI) مک کری و کاستا(1985)،تاب آوری(CD-RISC)کانر و دیویدسون(2003)،اختلال ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ(PCL)ویدرز و همکاران (1993)روی نمونه مورد نظر اجرا شد.تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و معادلات ساختاریAMOS انجام شد. نتایج یافته ها نشان داد بین ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با علائم اختلال ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ رابطه معنادری وجود دارد. همچنین بین ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با علائم اختلال ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ و نقش واسطه ای حمایت اجتماعی نیزرابطه معناداری وجود داشت. براساس نتایج بدست آمده روایی درونی و بیرونی سازه ها نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود.نتیجه‌گیری: مطالعات همه گیرشناسی بیانگر آن است افرادی که در معرض رویداد آسیب‌زای یکسان قرار می‌گیرند، دچار اختلال استرس پس از ضربه نخواهند شد، بلکه آسیب‌پذیری شخصی نقش به سزایی را در این خصوص ایفا می‌نماید. افراد مبتلا به کووید 19 پس از بهبودی با توجه به اینکه عامل استرسزای شدید نزدیک به مرگ را تجربه کرده اند براساس ویژگی های شخصیتی و میزان تاب آوری شان به طور قابل توجهی مستعد مبتلا شدن به انواع اختلالات روانی از جمله اختلال استرس پس از سانحه می باشند بر همین اساس حمایت های اجتماعی مختلف مانند(حمایت ملموس، هیجانی/ اطلاعاتی، صمیمیت و تعامل اجتماعی مثبت) که از خانواده، دوستان و اجتماع دریافت می کنند، باعث کاهش علائم اختلال پس از سانحه می شود.
کلیدواژه ها:
حمایت اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، تاب آوری، اختلال ﭘﺲ از سانحه، کووید 19.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است