رابطه بین متقاعدسازی با رفتارهای سالم پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 در دانشجویان
کد مقاله : 1174-COVID
نویسندگان:
سیما عیوضی *1، جهانگیر کرمی2
1گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده مقاله:
انجام رفتارهای سالم و خودمراقبتی گامی ارزشمند برای افزایش آگاهی و کمک به افراد برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها است. متقاعدسازی ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی فعالیت‌های مرتبط با خود مراقبتی افراد تأثیر می‌گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین متقاعدسازی با رفتارهای سالم پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 در دانشجویان انجام شد. روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل می‌دادند. نمونه با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شد، به این صورت که 150 نفر آمادگی خود را برای شرکت در مطالعه در فضای مجازی اعلام کردند و از بین آن‌ها 76 نفر پرسش‌نامه که ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋــﺎت جمعیت‌شناختی، پرسش‌نامه متقاعدسازی (1399) و پرسش‌نامه رفتارهای سالم پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 (1399) بود را به صورت آنلاین تکمیل کردند. معیار ورود پژوهش دانشجو بودن و معیار خروج عدم تکیل پرسش‌نامه بود. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش همبستگی پیرسون بوسیلۀ SPSS-21 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که بین فنون متقاعدسازی و رفتارهای سالم پیشگیرانه از ابتلا به کووید-19 رابطه مثبت معنادار وجود دارد (p<0/001). در راستای یافته-های پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود مسئولین و رسانه‌های جمعی با اطلاع دقیق‌تر از عوامل تأثیرگذار بر میزان موفقیت فنون متقاعدسازی، بر اثربخشی برنامه‌های خود بیفزایند. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند مورد استفاده روان‌شناسان اجتماعی، مسئولین و رسانه‌های جمعی قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
متقاعدسازی؛ کووید-19؛ رفتارهای سالم؛ دانشجویان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است