وضعیت سلامت روانی-اجتماعی در شرایط بیماری کرونا : مطالعه مروری
کد مقاله : 1177-COVID
نویسندگان:
طرفه اخوان هزاوه *
فنی و حرفه ای
چکیده مقاله:
کرونا در ابتدا خود را همچون یک پدیده زیستی نشان داد که تنها سلامت افراد را مورد تهدید قرار می دهد، ولی درحال حاضر تبدیل به یک «واقعیت چندبعدی » شده است.این بیماری نه تنها سبب نگرانیهای سلامت همگانی میگردد بلکه سبب بروز تعدادی از بیماریهای روانشناختی میشود، که شامل اضطراب، ترس، افسردگی، برچسبزنی، رفتارهای اجتنابی، تحریک پذیری، اختلال خواب، و اختلال استرس پس از سانحه میباشد. در این شرایط، حفظ وضیعت سلامت روان افراد ضروری است زیرا مردم در قسمتهای مختلف جامعه ممکن است محرکهای استرس زایی در طول انتشار کووید تجربه نمایند.تاثیرات روانی بیماری کرونا درحال حاضر چندان مشخص نیست. با توجه به تداوم بیماری، تعلیق کسب و کارها، روابط خانوادگی، آموزش متحمل تغییرات شده اند. بر خیل بیکاران افزوده میگردد،مبتلایان به کرونا ویروس به علت بیماری، پیامدهای روانی- اجتماعی بسیاری را تجربه می‌کنند؛ لذا، هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط کرونا با سلامت روانی و اجتماعی است .
کلیدواژه ها:
اضطراب ، همبستگی اجتماعی، سلامت روان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است