واکاوی جایگاه غمخواری در آموزش عالی: برنامه درسی مغفول در آموزش مجازی
کد مقاله : 1179-COVID
نویسندگان:
زهرا انصاری *، پروین احمدی
دانشگاه الزهرا-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی-گروه علوم تربیتی
چکیده مقاله:
آموزش مجازی، فرصتی ارزشمند برای مواجهه با محدودیت های آموزش حضوری، تحقق آرمان آموزش اقتصادی به صرفه برای همه، انعطاف، تعامل و مشارکت در آموزش و زمینه سازی برای کمک به جوامع در حال توسعه از منظر اقتصادی و اجتماعی در زمینه آموزش است. با این وجود، آموزش مجازی با چالشهای فراوان همراه است؛ از این جهت، هدف از پژوهش حاضر، بررسی فقدان رویکرد غمخوارانه به عنوان یک چالش اساسی در آموزش مجازی است. پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی با بررسی آراء '' نل نادینگز '' و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. بدین ترتیب، با بررسی ادبیات نظری، مهمترین دلالتهای نظریه غمخواری در ارتباط با آموزش و برنامه درسی در آموزش عالی مورد کنکاش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، آموزش مجازی علیرغم مزایای اقتصادی، آموزشی و فرهنگی در بعد تربیت اخلاقی و رابطه غمخواری به دلیل فقدان ارتباط رودررو و الگوگیری دانشجو از استاد و عدم محیط تعاملی چهره به چهره با چالشی اساسی روبرو است.
کلیدواژه ها:
آموزش مجازی، نظریه غمخواری نل نادینگز، آموزش عالی، برنامه درسی مغفول
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است