اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برکاهش علائم اضطراب (صفت و حالت) در دانشجویان مقطع کارشناسی بهبود یافته ویروس کووید 19 استان همدان
کد مقاله : 1182-COVID
نویسندگان:
علیرضا واحدی همت *1، نجمه عزیزی2
1گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، همدان ، ایران
2گروه پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا ، همدان ، ایران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی برکاهش علائم اضطراب (صفت و حالت) در دانشجویان مقطع کارشناسی بهبود یافته ویروس کووید 19 استان همدان انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی استان همدان در سال تحصیلی 99-1398بود که 30 نفر از دانشجویان بهبود یافته ویروس کووید 19 به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 1 ساعتی تحت آموزش ذهن آگاهی قرار گرفتند. روش جمع‌آوری داده‌ها بر اساس پرسشنامه اضطراب (صفت-حالت) اسپیل برگر (1970) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از اجرای پرسشنامه‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS 23 در بخش استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی برکاهش علائم اضطراب (صفت و حالت) در دانشجویان مقطع کارشناسی بهبود یافته ویروس کووید 19 استان همدان ، تاثیر دارد.
کلیدواژه ها:
شناخت درمانی ، ذهن آگاهی، اضطراب (حالت-صفت)، کووید 19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است