شناسایی عوامل مؤثر بر تفاوت نمره های ارزشیابی حضوری و مجازی: مطالعه ای به روش پدیدارشناسی
کد مقاله : 1185-COVID
نویسندگان:
سمیه غلامی *
مجتمع آموزش عالی لارستان
چکیده مقاله:
زمینه مساله: با شیوع کرونا امتحانات دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار شد که پدیده تازه‌ای بود و باعث تغییراتی در نمرات دانشجویان شد و دغدغه‌هایی در زمینه‌ی حفظ «کیفیت»، «امنیت» و «استاندارد آموزشی» را به همراه دارد.
هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تفاوت نمره آزمون های دانشجویان در امتحانات حضوری و مجازی انجام شد.
روش: برای نیل به این هدف از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه پژوهش در مرحله کمّی، دانشجویان دوره کارشناسی مجتمع آموزش عالی لارستان بودند که میانگین معدل ترم بهمن 98 آنها یک نمره بالاتر از ترم مهر ماه سال تحصیلی 1398 بود. روش نمونه‌گیری در این مرحله هدفمند بود. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که مصاحبه‌ها با 20 نفر به اشباع نظری رسید.
یافته‌ها: امکان مراجعه به جزوات و کتاب، امکان حضور فرد دیگر در امتحان به جای دانشجو، امکان قرار گرفتن افراد مطلع در کنار آزمون دهنده و امکان تقلب با همکلاسی‌ها از طریق تماس گروهی یا ارسال پاسخ‌ها از جمله عوامل مهم افزایش نمرات از دید دانشجویان بود.
نتیجه‌گیری: برای کنترل میزان تقلب پیشنهاد می‌شود که تکالیف کلاسی بیشتری ارائه شود و همچنین فرم‌های امتحان متفاوت باشد.
کلیدواژه ها:
کلید واژه ها: ارزشیابی حضوری، مجازی، نمرات، پدیدارشناسی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است