بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دوران کرونا
کد مقاله : 1187-COVID
نویسندگان:
سمیه غلامی *1، علی طالع زاده لاری2، محدثه نجاتی جهرمی3
1مجتمع آموزش عالی لارستان
2گروه مهندسی مکانیک، مجتمع آموزش عالی لارستان، لارستان، فارس، ایران
3گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی لارستان
چکیده مقاله:
زمینه مساله: استفاده از آموزش‌ مجازی در عدم حضور طولانی مدتی که بر اثر شیوع ویروس کرونا بر دانشگاه‌ها تحمیل شد؛ فصل جدیدی از آموزش را در دانشگاه‌های کشور گشود. این موضوع از نظر اقتصادی موجبات کاهش هزینه‌ها شده است اما زیان‌هایی به پیکره آموزش زده است.
هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف مقایسه نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان در امتحانات حضوری با مجازی انجام شد.
روش: برای نیل به این هدف از معدل دانشجویان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مجتمع آموزش عالی لارستان بودند که از میان آنها تعداد 529 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش که معدل دانشجویان بود؛ از طریق آموزش دانشگاه به پژوهشگران ارائه شد. معدل دانشجویان به تفکیک رشته‌ها، در نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 که فرایند آموزش و امتحانات در آن به صورت عادی برگزار شده با معدل نیمسال دوم دانشجویان که آموزش و امتحات به شکل مجازی بوده؛ با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: با توجه به نتایج آزمون تی، معدل دانشجویان رشته روانشناسی در نیمسال حضوری نسبت به نیمسال مجازی دارای 83/0 افت بوده است که در سطح 0001/0 معنادار است. معدل دانشجویان در رشته‌ی مهندسی شهرسازی و کامپیوتر در امتحانات مجازی افزایش معناداری داشته است. معدل دانشجویان در رشته‌های مهندسی صنایع، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی شیمی تفاوت معناداری را نشان نداد.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد در رشته روان‌شناسی که زیر شاخه علوم انسانی است و مشارکت در بحث لازمه یادگیری است، به دلیل انفعال آموزش مجازی زیان‌هایی وارد شده است. در رشته‌ی شهرسازی و کامپیوتر نیز به نظر می‌رسد که با توجه به مشکلات موجود سهل‌گیری بیشتری از سوی اساتید انجام شده است که منجر به افزایش معدل دانشجویان شده است.
کلیدواژه ها:
پیشرفت تحصیلی، معدل، آموزش حضوری، آموزش مجازی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است