ارزیابی استرس دانشجویان ومنابع آن در دوران همه گیری کرونا
کد مقاله : 1190-COVID
نویسندگان:
زینب طاهری *1، زهرا خلوتی2، رضا حسین پور3
1دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
2دانشجو رشته علوم تغذیه،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
3رشته فوریت های پزشکی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
چکیده مقاله:
ارزیابی استرس دانشجویان ومنابع آن در دوران همه گیری کرونا
زینب طاهری1،زهرا خلوتی2،رضا حسین پور3
1.دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای وایمنی کار،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
2.دانشجوی کارشناسی رشته علوم تغذیه،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
3.دانشجوی رشته فوریت های پزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران
زمینه وهدف:استرس دردانشجویان یکی از مشکلات مهم و واقعیتی انکارناپذیر می باشد،باتوجه به تاثیری که در سلامت روانی،سلامت جسمی،یادگیری،انگیزه و...دارد مطالعه حاضرباهدف بررسی شدت استرس ومنابع ان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان در سال1399انجام شد.
روش:این مطالعه پژوهشی توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بوده و برروی400نفر از دانشجویان باروش نمونه گیری تصادفی انجام شد.داده ها بااستفاده از پرسشنامهBeck،پرسشنامهDESQوپرسشنامه سنجش استرس جمع آوری گردید،اطلاعات بااستفاده ازنرم افزارspssوآزمون هایANOVA،Duncanوt-testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:یافته های این پژوهش نشان میدهدکه41درصد از دانشجویان استرس کم،23درصداز دانشجویان استرس متوسط،19درصد از دانشجویان استرس شدید داشتند و17درصد از دانشجویان فاقد استرس بودند.منابع استرس گزارش شده توسط دانشجویان شامل بیماری کویید19،وضعیت سلامت شخصی وخانوادگی،وضعیت شغلی،روابط خانوادگی و بین فردی،وضعیت شخصی،وضعیت تحصیلی،وضعیت محیطی،آموزش مجازی و مشکلات آن است.استرس دانشجویان دختر به طور معناداری بیشتر از دانشجویان پسر بود(p<0.05).عوامل استرس زای غیردانشگاهی به طورمعناداری بیش تراز عوامل دانشگاهی درسطح استرس دانشجویان نقش داشت.
نتیجه گیری:باتوجه به شیوع استرس وعوامل استرس زای متعدد درمحیط زندگی و تحصیلی دانشجویان،انجام تحقیقاتی درجهت کم کردن عوامل استرس زا،ارائه خدمات مشاوره ای و... درجهت کم کردن سطح استرس و عوامل استرس زا سودمند خواهد بود وتوجه بیشتر مسوولین به این موضوع ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژه ها:استرس،منابع استرس،دانشجویان،کرونا
کلیدواژه ها:
استرس،منابع استرس،دانشجویان،کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است