ذهن آگاهی و اضطراب مرگ در بین متولدین دهه‌های 1350 و 1370 در پاندمی کرونا
کد مقاله : 1193-COVID
نویسندگان:
نوا نخعی مقدم *، زهرا خوشنویسان
موسسه آموزش عالی خراسان
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: با توجه به شیوع ویروس کرونا، تهدیـدهای جـدی بـرای سـلامت جسـمی و روانی افراد ایجادشده است. یکی از مؤلفه‌های مؤثر در مدیریت استرس و اضطراب در شرایط بحرانی، به‌کارگیری مهارت‌های ذهن آگاهی است. همچنین با توجه به افزایش آمار مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری از ابتدای شیوع، میزان اضطراب افراد در رابطه با مرگ خود و یا عزیزانشان تغییر کرده است؛ هدف اصلی: بررسی و مقایسه میزان ذهن آگاهی و اضطراب مرگ در متولدین دو دهه متفاوت است؛ با توجه به این مسأله که آیا سن افراد (جوان یا میانسال)، باعث می‌شود که میزان متفاوتی در ذهن آگاهی و اضطراب مرگ در شرایط پاندمی کرونا داشته باشند؟؛ روش: مطالعه از نوع توصیفی در سه‌ماهه سوم سال 1399 و بر روی 87 نفر (47 نفر دهه 1350 و 40 نفر دهه 1370) به روش نمونه‌گیری در دسترس، اجرا شد. شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌های فرم کوتاه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) و اضطراب مرگ کالت –لستر CL-FODS)) را به‌صورت الکترونیکی تکمیل نمودند. به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، پس از انجام پیش‌فرض‌های لازم، از آزمون مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل استفاده شد؛ یافته‌ها: نتایج نشان داد بین متولدین دو دهه 1350 و 1370 در میزان ذهن آگاهی تفاوت معناداری ندارد (05/0 >P)اما در میزان اضطراب مرگ تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0 >P)و میزان اضطراب مرگ در متولدین دهه1350 بیشتر است.؛ نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت شرایط موجود در زمان پاندمی کرونا باعث نشده که در میزان ذهن آگاهی دو گروه تفاوت معناداری ایجاد شود. همچنین یافته ها حاکی از اضطراب مرگ بالا در متولدین دهه1350 است که به نظر میرسد با افزایش سن اضطراب مرگ افزایش یافته است. لذا پیشنهاد می‌شود آموزش مهارت‌های ذهن آگاهی و مدیریت اضطراب برای تمام جامعه به خصوص متولدین دهه1350 موردتوجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
ذهن آگاهی؛ اضطراب مرگ؛ متولدین دهه 1350؛ متولدین دهه 1370؛ پاندمی کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است