آشفتگی هیجانی و فاجعه سازی درد در دانشجویان مبتلا به کووید-19 و دانشجویان عادی
کد مقاله : 1195-COVID
نویسندگان:
مجید صفاری نیا1، معصومه کاظمی *2
1گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران
2گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، شعبه دبی، امارات
چکیده مقاله:
ظهور ویروس کووید-19، زندگی و سلامت میلیون ها انسان را مورد تهدید قرار داده است. این بیماری همه گیر نه تنها میزان بالای مرگ و میر ناشی از عفونت ویروسی را به همراه دارد، بلکه اثرات مختلفی بر جنبه های روانی همه افراد از جمله دانشجویان دارد. هدف پژوهش حاضر مقایسه آشفتگی هیجانی و فاجعه سازی درد در دانشجویان مبتلا به کووید-19 و دانشجویان عادی می باشد. روش پژوهش علی مقایسه ای بود و جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران بودند. 60 نفر از دانشجویان به صورت هدفمند انتخاب شدند که 30 نفر شامل دانشجویانی بودند که به کووید-19 مبتلا بودند و 30 نفر نیز دانشجویانی بودند که به این بیماری مبتلا نشده بودند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل مقیاس آشفتگی هیجانی گراتز و رومر (2004) و مقیاس فاجعه سازی درد سالیوان و همکاران (1995) بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS، نتایج نشان داد بین دانشجویان مبتلا به کووید-19 و دانشجویان عادی تفاوت معنی داری در نمرات آشفتگی هیجانی و فاجعه سازی درد وجود دارد (05/0 ≥ P)، به این معنی که دانشجویان مبتلا به کووید-19 به صورت معنی داری آشفتگی هیجانی و فاجعه سازی درد بیشتری از دانشجویان عادی داشتند. به طور کلی می توان گفت بیماری های جسمانی از جمله کووید-19 که سلامتی انسان ها را به صورت جدی تهدید می کنند، ممکن است موجب آشفتگی هیجانی در افراد شده و ادراک افراد از درد را تغییر دهند، به طریقی که افراد درد بیشتری را از بیماری شان ادراک کنند.
کلیدواژه ها:
آشفتگی هیجانی؛ فاجعه سازی درد، کووید-19؛ دانشجو.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است