توان خود‌مراقبتی پاندمی کرونا در دانشجویان (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه ارسنجان)
کد مقاله : 1197-COVID
نویسندگان:
علی محمد رضایی *1، محمدامین کشاورزی2
1استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان
2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان
چکیده مقاله:
زمینه مسأله: گسترش کووید-19 به دلیل سرعت انتقال آن متحصر به فرد بوده، که باعث ایجاد یک وضعیت اورژانسی در بهداشت جهانی طی کم‌تر از چندماه در سراسر کشورهای جهان شد. این بیماری نتنها سبب نگرانی‌های سلامت همگانی می‌گردد بلکه سبب بروز تعدادی از بیماری‌های روانشناختی می‌شود که خودمراقبتی از آن اهمیت ویژه‌ای دارد.
هدف اصلی: پژوهش حاضر با هدف بررسی توان خودمراقبتی پاندمی کرونا در دانشجویان دانشگاه ارسنجان صورت گرفته است.
روش: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 750 نفر از دانشجویان دانشگاه ارسنجان به روش در دسترس انتخاب و براساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان256 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از طریق سایت مرکز مشاوره مجازی پارک علم و فناوری فارس به پاسخ‌گویی پرسشنامه توان مراقبت از خود پرداختند. سپس نتایج مصاحبه‌های صورت گرفته و داده های حاصل از پرسشنامه‌ها و اطلاعات جمعیت شناختی نمونه‌ها از طریق نرم افزار spss ویرایش24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: توان خودمراقبتی واحدهای پژوهش با میانگین و انحراف معیار در حد خوب و مطلوب بود. عواملی از قبیل سن(01/=p)، محل سکونت(01/=p)، سابقه آموزش(01/=p) و تعداد نمونه‌های ابتلا به کرونا(02/=p) ارتباط معنی‌داری با توان خودمراقبتی افراد داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که باتوجه به نقش مهم فعالیت‌های خودمراقبتی در کنترل پاندمی کرونا، دانشجویان باید برنامه‌ریزی‌های لازم را برای ارتقا و اجرای این رفتارها و برنامه‌ها جهت به حداقل رساندن بیماری‌های روانشناختی و افزایش سلامت عمومی انجام نمایند.
کلیدواژه ها:
خودمراقبتی؛ کووید-19؛ پاندمی کرونا.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است