مقاله مروری، تاثیرات روانپزشکی کویید 19
کد مقاله : 1199-COVID
نویسندگان:
بانی بزرگ *1، رضا بیدکی2، مینا بزرگ3، ریحانه کارگران4
1علوم پزشکی شهید بهشتی
2دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
3دانشگاه شیراز
4دانشگاه کرمان
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: در اواخر سال 2019 ، در شهر ووهان در چین یک کرونا ویروس جدید شناسایی شد، این بیماری به سرعت گسترش یافت که نتیجه آن همه‌گیر شدن در چین و در سطح جهان بود. بیماری همه‌گیر covid-19 نشان دهنده‌ی یک بحران عظیم در بهداشت جهانی است. بیماری کرونا جدید و نحوه انتشار آن طی چند ماه گذشته مورد توجه کادر درمان قرار گرفته است. در چنین شرایطی نگرانی‌های جدی از قبیل ترس از مرگ در بیماران و عصبانیت و ترس از تنهایی در افراد قرنطینه به وجود می‌آید. افراد حاضر در قرنطینه امکان داشتن ارتباطات فردی و اجتماعی و برگزاری مراسمات سنتی خود را از دست می‌دهند، که این، خود یک پدیده نگران کننده می‌باشد. لذا مداخلات روانشناختی در مواجهه با این بحران-ها، بخشی از سیستم مراقبت‌های بهداشتی می-باشد. تأثیرات متفاوتی بر جنبه های روانی و اجتماعی افراد دارد. هدف از این پژوهش پی بردن به عوارض روانپزشکی این ویروس نوظهور می باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش به لحاظ روش مروری بود و برای جمع آوری اطلاعات از موتورهای جستجوگر Google Scolar و Pabmed و Scupos در سال 2020 استفاده شده است.
یافته‌ها: غیرقابل پیشبینی بودن اوضاع و مشخص نبودن زمان کنترل بیماری و خطرناک بودن این بحران و قرنطینه شدن و تعطیل شدن اجتماعات، تغییرات بزرگ و فشارهای روانی قابل توجهی بر مردم وارد کرده است.
نتیجه‌گیری: همه گیری ویروس کرونا به همراه برخی تحلیلها و اطلاعات غلط می توانند نگرانی افراد را افزایش دهند. از طرفی استرس ناشی از این اوضاع می تواند باعث اختلالات روانی شایعی از قبیل اضطراب و افسردگی ،وسواس و اختلالات خواب شود.
کلیدواژه ها:
بیماری کرونا؛ افسردگی؛ اضطراب؛ وسواس و اختلالات خواب.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است