بررسی رابطه اضطراب ناشی از کرونا با اختلال خودبیمارانگاری و سبک دلبستگی در وضعیت همه گیری کووید-19
کد مقاله : 1202-COVID
نویسندگان:
فاطمه دارابی *
علامه
چکیده مقاله:
بررسی اضطراب ناشی از کرونا با اختلال خودبیمارانگاری و سبک دلبستگی در وضعیت همه گیری کووید-19 از اهمیت برخودارمی باشد. از همین رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب ناشی از کرونا با اختلال خودبیمارانگاری و سبک دلبستگی در وضعیت همه گیری کووید-19 می باشد روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و نمونه به صورت چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شدند. جهت سنجش اضطراب ناشی از کرونا، از پرسشنامه اضطراب ناشی از کرونا و برای سنجش میزان خودبیمارانگاری از پرسشنامه خود بیمار انگاری ایوانز و برای سنجش میزان سبک های دلبستگی از پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور استفاده شد. نتایج داده ها نشان داد بین خودبیمارانگاری با اضطراب ناشی از کرونا رابطه معنی دار وجود دارد و همپچنین بین سبک های دلبستگی با اضطراب ناشی از کرونا رابطه معنی دار وجود دارد(05/0 = P.). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا توانایی پیش بینی 29% از واریانس نمرات اضطراب ناشی از کرونا را دارند.
کلیدواژه ها:
اضطراب ناشی از کرونا، خودبیمارانگاری، سبک های دلبستگی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است