نقش سواد سلامت و سواد رسانه ای در پیش بینی ترس از کرونا ویروس 2019
کد مقاله : 1204-COVID
نویسندگان:
فرزین باقری شیخانگفشه *1، مهیار اکبری2، عادله یوسفی سیاکوچه3، نوشین انصاری فر4
1دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
4کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
سواد سلامت مجموعه‌ای از مهارت‌هایی است که افراد بتوانند با کمک آن به اطلاعات درست سلامت دسترسی پیدا کرده و با فهم و کاربرد درست آن اطلاعات سلامت خود و جامعه را ممکن کرده و آن را حفظ کنند. سازمان جهانی بهداشت، شبکه ای برای مقابله با اینفودمیک با نام اپی وین که مخفف شبکه اطلاع رسانی بیماری های همه گیر است به راه انداخته و از این راه اطلاعات را جمع آوری و تعیین می کند که کدام منابع معتبر هستند تا بدین طریق اطلاعات درست و به روز را برای مردم فراهم آورد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی ترس از کرونا ویروس 2019 براساس سواد سلامت و سواد رسانه‌ای در دانشجویان دانشگاه گیلان بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1400-1399 می‌باشد که از این بین 184 دانشجو از طریق فراخوان اینترنتی به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌های ترس از کرونا آهورسو و همکاران (2020)، سواد سلامت (ADL) و سواد راسنه‌ای فلسفی (1393) استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سواد سلامت و سواد رسانه‌ای با ترس از کرونا ویروس 2019 رابطه معناداری دارند (01/0>P). ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نشان داد که قابلیت پیش بینی معنادار ترس از کرونا ویروس 2019 را دارند (01/0>P). همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که سواد سلامت و سواد رسانه‌ای به مقدار قابل توجهی از واریانس ترس از کرونا ویروس 2019 را پیش بینی می کنند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چقدر میزان سواد سلامت و سواد رسانه‌ای کاهش پیدا کند، به مقدار قابل توجهی ترس از کرونا ویروس 2019 در دانشجویان افزایش پیدا می‌کند.
کلیدواژه ها:
ترس از کرونا ویروس 2019، سواد سلامت، سواد رسانه ای، کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است