پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان براساس سبک زندگی سالم و شاد در زمان همه گیری ابتلا به ویروس کووید-19
کد مقاله : 1205-COVID
نویسندگان:
فرزین باقری شیخانگفشه *1، مهیار اکبری2، عادله یوسفی سیاکوچه3، نوشین انصاری فر2
1دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:
از دسامبر سال 2019 شیوع بیماری ویروس کووید-19 در ووهان چین رخ داد و به سرعت توجه و نگرانی سازمان بهداشت جهانی را به خود جلب کرد. کووید-19 یکی از موارد جدید کرونا ویروس است که ارتباط زیادی با کرونا ویروس سارس دارد و سرعت انتقال آن بسیار سریع است. این بیماری معمولا با علائم تنفسی ساده ای هم چون تب و سرفه خشک، خستگی، و علایم گوارشی همراه است. بیماری همه گیر کووید 19 تهدید جدی برای سلامت جسمی و زندگی افراد ایجاد کرده و باعث مشکلات گسترده روانشناختی شده است. در این راستا، هدف این پژوهش، پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی براساس سبک زندگی سالم و شاد در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کووید-19 در دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران بود. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 1400-1399 می‌باشد که از این بین 175 دانشجو از طریق فراخوان اینترنتی به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌های بهزیستی روانشناختی ریف (2002) و سبک زندگی در زمان همه‌گیری ابتلا به ویروس کووید-19 علی اکبری دهکردی و همکاران (1399) استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-24 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی سالم و شاد با بهزیستی روانشناختی رابطه معناداری دارند (01/0>P). ضرایب بتای متغیرهای پیش بین نشان داد که قابلیت پیش بینی معنادار بهزیستی روانشناختی را دارند (05/0>P). همچنین نتایج بدست آمده نشان داد که سبک زندگی سالم و شاد به مقدار قابل توجهی از واریانس بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کنند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هر چقدر میزان سبک زندگی سالم و شاد افزایش پیدا کند، به مقدار قابل توجهی بهزیستی روانشناختی در دانشجویان افزایش پیدا می‌کند.
کلیدواژه ها:
سبک زندگی، بهزیستی روانشناختی، دانشجویان، ویروس کرونا 2019
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است