پیامدهای روانی واجتماعی شیوع کووید۱۹_مروری سیستماتیک
کد مقاله : 1206-COVID
نویسندگان:
مهتاب ناصری *1، اشرف بیرامی2، زینب السادات موسوی فرد3، شیلان عزیزی4
1گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس،ایران
2گروه پرستاری،دانشکده مامایی وپرستاری،دانشگاه آزاداسلامی بندرعباس
3گروه پرستاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران
4گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه ازاد اسلامی بندرعباس
چکیده مقاله:
زمینه‎ی مسأله:: از ابتدای قرن جدید میلادی بیماری‌های نوپدیدی از گروه کرونا به صورت دوره ای ظاهر شده اند که از جمله می‌توان به کووید 19 اشاره کرد . افراد به منظور کاهش شیوع کووید19 که به شدت واگیردار است در قرنطینه خانگی قرار گرفته اند و ارتباطات اجتماعی بیرون از خانه به کمترین میزان خود رسیده است .
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای روانی و اجتماعی شیوع کووید19 می باشد. .
روش: این مطالعه به روش مرور سیستماتیک انجام شده است. در این پژوهش شواهد منتشر شده تا پایان سال 2020 از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Google Scholar و SID به دو زبان انگلیسی و فارسی و با کلیدواژه های کووید 19، پیامدهای روانی ، پیامدهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیامدهای اجتماعی این بیماری مانند ایجاد گسست های اجتماعی و افزایش فردگرایی و انزوای اجتماعی کاهش فعالیت های اجتماعی، احساس طرد از سوی جامعه، کاهش ارتباط موثر با خانواده و اطرافیان و تجربه انگ توسط بیمار و خانواده اش محسوب می شوندوپیامدهای روانی شیوع کووید19 ، شامل ترس از مرگ، افسردگی و اضطراب می باشد.
نتیجه گیری ها: افراد به دلیل شیوع کووید 19 پیامدهای روانی و اجتماعی بسیاری را تجربه می کنند، که همین امر موجب کاهش هرچه بیشتر کیفیت زندگی آنان می شود شفاف سازی، دادن اطلاعات درست و موثق مهمترین گام در مواجهه با اضطراب و هراس است. لذا، ارایه آموزش ها و مشاوره های لازم در این خصوص و بالا بردن تاب آوری اجتماعی ضروری است.
کلیدواژه ها:
کلید واژه: کووید 19 ؛ پیامدهای روانی ؛ پیامدهای اجتماعی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است