تعیین رابطه بین رعایت پروتکل های بهداشتی با دانش کرونا، راهبرد های مقابله ای، سلامت روان و استرس بیماری کووید - 19 (کرونا ویروس 19)
کد مقاله : 1209-COVID
نویسندگان:
مهدیه موسی الرضایی *1، حمید یعقوبی2، منصوره السادات صادقی3، حمید پیروی4، مسعود ظفر5
1دانشگاه
2دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شاهد
3شهید بهشتی
4دانشگاه تهران
5علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
زمینه مساله: در وضعیت پرمخاطره فعلی، یکی از مهم ترین عوامل استرس مربوط به بیماری کرونا است. هر یک از ما برای کاهش استرس دست به اقداماتی می زنیم که این اقدامات سبک های مقابله ای ما را می سازند. سبک های مقابله ای یکی از سازه های مطرح در زمینه بهزیستی روانشناختی است. با توجه به ناشناخته بودن، تسریع انتشار و عدم قطعیت پیشرفت اپیدمی و مدت زمان آن به نظر می رسد رعایت پروتکل های بهداشتی در اولویت باشد.
هدف: این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین رعایت پروتکل های بهداشتی با دانش کرونا، راهبرد های مقابله ای، سلامت روان و استرس بیماری کووید - 19 انجام شد.
روش: برای این مطالعه 553 نفر از دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شیوه نمونه گیری در دسترس و از طریق اطلاع رسانی در فضای مجازی و با بهره مندی از ظرفیت سامانه اینترنتی پرس لاین (porsline) انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس و پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش درباره کرونا است.
یافته ها: با توجه به ضرایب همبستگی (پیرسون) شاخص رعایت بهداشت با متغیر های اصلی پژوهش، بیشترین همبستگی مشاهده شده با مکانیزم های مقابله ای مساله مدار است و با دانش پیشگیری در مورد کرونا، بهزیستی روانشناختی و پریشانی روانشناختی معنادار نیست. بیشترین همبستگی مشاهده شده بین استرس بیماری با پریشانی روانشناختی است و با دانش پیشگیری در مورد کرونا و مکانیزم های مقابله ای هیجان مدار معنادار نیست. بین دانش در مورد بیماری کرونا با هیچ یک از متغیر های اصلی پژوهش معنادار نیست.
نتیجه گیری: افرادی که استرس بیشتری از ابتلا به کرونا دارند، افرادی که مکانیزم مقابله ای مساله مدار بالاتری دارند و افرادی که مکانیزم های مقابله ای هیجان مدار کمتری دارند، پروتکل های بهداشتی را بیشتر رعایت می کنند.
کلیدواژه ها:
کووید 19؛ دانش کرونا؛ مقابله؛ سلامت روان؛ استرس بیماری؛ پیشگیری
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است