بررسی دیدگاه دانشجویان درباره آموزش های مجازی در شرایط بحرانی کووید-19
کد مقاله : 1211-COVID
نویسندگان:
محمد حسین زارعی *
دانشگاه پیامنور، تهران، ایران.
چکیده مقاله:
همه بخش ها در سراسر جهان به ویژه بخش آموزش تحت تاثیر اثرات ویرانگر کووید-19 قرار گرفت، لذا باید تمام جنبه های آموزش در این شرایط مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به آموزش های بهتری در دوران پسا کرونا دست یافت. هدف از این مقاله بررسی دیدگاه دانشجویان در زمینه آموزش های مجازی به منظور شناسایی نواقص و موانع در این شرایط بحرانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه پیام نور تشکیل داده‌اند و روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و شبکه ای بوده است، به همین منظور با21 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور که تجربه حضور در کلاس های سنتی و الکترونیکی را داشتند مصاحبه و نظراتشان در این زمینه پرسیده شد. بعد از انجام مصاحبه و تجزیه و تخلیص داد ها، گویه های مورد نظر استخراج گردید. جهت تعیین روایی یافته ها از روایی محتوای و برای اصالت آنها چندین بار یافته‌ها مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. یافته ها بر اساس تحلیل محتوا مقوله بندی شدند. نتایج حاصل از مصاحبه از این قرار است که مشکلات اینترنتی، کمبود سواد دیجیتالی و نبود زیر ساخت‌ها و ابزار فناوری همچنین عوامل اقتصادی ، نبود طراحی آموزشی مناسب و نداشتن تجربه در.آموزش های الکترونیک از چالش هاو موانع عمده در این شرایط بود. از دیدگاه آنها مدیران در این شرایط می توانند حامی موثری برای دانشجویان و اساتید باشد اما تاکید دارند تا زمانی که چالش‌ها و موانع بر طرف نگردد مدیران نیز با محدودیت های فراوانی روبرو خواهند بود. علاوه بر این دانشجویان معتقدند که اساتید جوان و تازه کار بهتر توانستند در این شرایط اموزش را حفظ کرده و نیازهای دانشجویان را تا حدی بر طرف سازند. در همین راستا اذعان داشتند که شبکه‌های مجازی و سامانه‌های آموزشی مهم‌ترین سهم در پاسخگو بودن سیستم آموزش به این شرایط را داشتند.
کلیدواژه ها:
آموزش های مجازی، دانشجویان دانشگاه پیام نور، کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است