تحلیل انعکاس گفت و شنود" ستاد حمایت از دلنشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان" در دوران کرونا با دانشجویان
کد مقاله : 1212-COVID
نویسندگان:
دفتر فرهنگ عمومی_ معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان *
۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱
چکیده مقاله:
پدیده نوظهور کرونا صرف نظر از کلیه تحلیل ها و اظهارنظرات اندیشمندان علوم پزشکی،علوم سیاسی،جامعه شناسی و تاریخ جهان در مورد پیشینه،علل و اهداف احتمالی پیدایش آن، در حال حاضر بعنوان یک عینیت و پدیده حقیقی و تاثیرگذار در روابط فردی و اجتماعی انسان ها و مناسبات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کشورهای جهان ظهور یافته و کمتر کسی است که از تاثیرات آن بدور مانده باشد. لذا با توجه به نامشخص بودن زمان کنترل و عادی سازی تاثیرات این ویروس جا دارد که در حوزه های مختلف تاثیرگذاری آن بگونه ای علمی تر و محققانه تر از قبل اندیشیده و برخورد گردد.
طرح حاضر بعنوان اقدامی مقدماتی با نگاهی علمی به تاثیرات کرونا بر مسائل فردی، خانوادگی، معیشتی و آموزشی دانشجویان، زمینه ساز دستیابی به راهکارهایی در کاهش عوارض منفی این پدیده و یافتن جنبه های قابل بهره برداری از این فرصت نو در خدمت به دانشجویان خواهد بود.
طرح استخراج، خلاصه سازی و تحلیل مکالمات تلفنی با دانشجویان دانشگاه بطور گویایی می تواند تصویرگر اولیه ای از شرایط فکری، آموزشی و خانوادگی دانشجویان در اولین تجربه ترم آموزش مجازی دانشگاه در سال ۱۳۹۹ و گام اول در جهت ارتقای سبک های تعاملی و ارتباطی با دانشجویان در آینده باشد.
کلیدواژه ها:
کرونا ، دانشجویان ، تحلیل گفت و شنود
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است