بررسی دیدگاه های دانشجویان درخصوص تجربه امتحانات مجازی در ایام کرونا
کد مقاله : 1219-COVID
نویسندگان:
سمیه غلامی *1، سکینه غلامی2
1مجتمع آموزش عالی لارستان
2گروه روانشناسی، مجتمع آموزش عالی لارستان، لارستان، فارس، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مسئله: یکی از تحولات جدید در نتیجه همه گیری کووید 19، آزمون ها و امتحانات آنلاین است. بیماری کرونا زندگی همه را تحت تاثیر قرار داده است که در این میان دانشجویان از آن مستثنی نیستند. در شرایط کنونی جهانی، استرس امتحان همراه با استرس کرونا شرایط سخت تری را برای دانشجویان ایجاد کرده است.
هدف اصلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی دیدگاه های دانشجویان درخصوص امتحانات مجازی در ایام کرونا بود.
روش پژوهش: جامعه آماری کلیه دانشجویان مجتمع آموزش عالی لارستان که تعد200 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش اصلی گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود، که داده ها با استفاده از نرم افزار spas تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: پاسخ های به دست امده از نمونه ها نشان میدهد که تنها 31% دانشجویان مخالف با امتحانات مجازی هستند و در 36% افراد این امتحانات موجب افزایش استرش شده است و همچنین با توجه به نتایج 59% از دانشجویان در امتحانات مرتکب تقلب می شوند و 44% نیز معتقد به این بودند که سخت گیری اساتید در این امتحانات بیشتر از امتحانات حضوری است.
نتیجه‌گیری: یکی از چالش‌های امتحانات مجازی تقلب است که اکثر دانشجویان دیدی منفی نسبت به آن نداشته و آن را عمل غیر اخلاقی قلمداد نمی‌کنند.
کلیدواژه ها:
امتحان مجازی ؛ ویروس کرونا؛ تقلب؛ استرس
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است