تغییرات ایجاد شده در ابعاد ده گانه سبک زندگی دانشجویان قبل و بعد از شیوع کووید 19 و نقش این ابعاد در پیش بینی رضایت از زندگی
کد مقاله : 1221-COVID
نویسندگان:
المیرا بساق *، چنگیز رحیمی، مریم چیت سازی
دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
بدون شک یکی از مهم‌ترین اتفاقات این روزها، شیوع بیماری کروناست که تأثیر بسیار زیادی بر تمام وجوه زندگی افراد جامعه باقی گذاشته‌است. در این برهه از زمان تغییراتی در زندگی همه ما ایجاد شده ‌است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تغییرات ایجاد شده توسط این همه‌گیری در سبک زندگی دانشجویان است. بدین منظور پرسشنامه 70 سؤالی سبک زندگی لعلی و همکاران (1391) در اختیار 120 دانشجوی دانشگاه شیراز (62 زن و 58 مرد) قرار گرفت تا به ماده‌های آن براساس دو زمان قبل و بعد از شیوع کرونا پاسخ دهند. همچنین در این پژوهش از پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) استفاده گردید. به منظور دستیابی به نتایج از روش های آماری t-test وابسته، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده گردید. یافته‌ها حاکی از آن بود که بین میانگین ابعاد ورزش و تندرستی، سلامت روانشناختی و سلامت اجتماعی از خرده مقیاس‌های سبک زندگی در زمان قبل و بعد کرونا تفاوت معنی‌داری (05/0˂p) وجود داشت و در هر سه بعد، کاهش میانگین‌ها بعد از شیوع بیماری به چشم می‌خورد. از منظر جنسیت، ابعاد پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت اجتماعی و سلامت محیطی در زنان (05/0˂p) و در مردان بعد ورزش و تندرستی (01/0˂p) تفاوت معنی‌داری را نشان دادند. به علاوه مشخص گردید که بین ابعاد مختلف سبک زندگی و رضایت از زندگی همبستگی مثبت معنی‌داری (05/0˂p) وجود دارد. براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، ابعاد سبک زندگی درمجموع قادر به پیش‌بینی 47 درصد واریانس تغییرات رضایت زندگی در زمان همه-گیری کووید-19 بودند و بعد سلامت معنوی در مقایسه با سایر ابعاد از توان پیش‌بینی‌کنندگی معنی‌دار بالاتری (01/0˂p) برخوردار بود. به نظر می‌رسد آموزش مهارت‌های لازم با هدف ارتقاء سبک زندگی سالم و کمک‌رسانی در جهت سازگاری با تغییرات ایجاد شده می‌تواند در دوران شیوع کرونا و پس از آن برای دانشجویان حایز اهمیت باشد.
کلیدواژه ها:
سبک زندگی، رضایت از زندگی، کرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است