اثربخشی درمان تنظیم هیجانی بر اضطراب و افسردگی دوران پساکرونا
کد مقاله : 1225-COVID
نویسندگان:
لیلا پیرایه *1، علیرضا عالمگیر عالم1، لیلا قانعی فرد2، ابراهیم روزدار3
1گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
3دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:
زمینه: گسترش کووید 19 به دلیل سرعت انتقال آن، باعث ایجاد یک وضعیت اورژانسی در بهداشت روانی در سراسر کشورهای جهان شد. این بیماری سبب بروز تعدادی از بیماریهای روانشناختی شده که شامل اضطراب، افسردگی، اختلال خواب و اختلال پس از سانحه می-باشد. بنابراین، حفظ سلامت روانی افراد به ویژه پس از تجربه بیماری کرونا که بدن هم از نظر جسمی و هم روانی ضعیف شده است، ضروری می باشد. از جمله درمانی که می تواند بر سلامت روان این بیماران تاثیر داشته باشد، درمان تنظیم هیجانی است. تنظیم هیجان به معنای کنترل هیجانات منفی و نحوه استفاده مثبت از هیجانات است.
هدف: هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان تنظیم هیجانی بر اضطراب و افسردگی در دوران پساکرونا بود.
روش: روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی بود. برای این منظور تعداد 40 نفر پس از بهبودی از کرونا به شیوه در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. درمان به صورت هشت جلسه بر روی گروه آزمایش انجام گردید و همه آزمودنی ها قبل و پس از درمان، پرسشنامه های افسردگی بک و اضطراب بک را پر کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 و تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات اضطراب و افسردگی شرکت کنندگان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری کاهش یافته بود (05/0p<).
نتیجه گیری: بنابراین می توان از درمان تنظیم هیجانی برای کاهش اضطراب و افسردگی افراد بهبود یافته از کرونا که به اضطراب و افسردگی مبتلا شده اند، استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
درمان تنظیم هیجانی، اضطراب، افسردگی، پساکرونا
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است