پیش‌بینی اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس میزان دوره قرنطینه کووید 19
کد مقاله : 1226-COVID
نویسندگان:
لیلا پیرایه *1، لیلا قانعی فرد2، علیرضا عالمگیر عالم3، آمنه خورشیدی4
1گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، فارس، ایران
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
3دانشگاه آزاد مرودشت
4دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
چکیده مقاله:
زمینه: پاندمی کووید 19 در جهان گسترش یافته است. این ویروس بر میزان اختلالات روانی همچون اضطراب، افسردگی و استرس اثرگذار بوده است. دانستن اینکه پاندمی کووید 19 چطور بر سلامت روان افراد تاثیر می گذارد، می تواند به شناسایی مداخلات کاربردی کمک کند.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس میزان دوره قرنطینه کووید 19 در شهر شیراز بود.
روش: جامعه پژوهش شامل مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره بهزیستی شیراز در سال 1399 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 350 نفر بود که به روش در دسترس انتخاب شدند و همه آزمودنیها پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس DASS را تکمیل نمودند. داده های حاصل از پرسشنامه با نرم افزارSpss21 و روش همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها بیانگر رابطه همبستگی مثبت و معنی دار بین اضطراب، افسردگی و استرس با میزان دوره قرنطینه بود. به عبارت دیگر، هر چه میزان دوره قرنطینه کووید 19 بیشتر بود، شدت اضطراب، افسردگی و استرس نیز افزایش پیدا کرد و برعکس. همچنین میزان دوره قرنطینه، اضطراب و افسردگی و استرس را پیش بینی کرد(05/0p≤).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان قرنطینه میتواند فاکتوری برای افزایش اضطراب و افسردگی و استرس باشد و می توان با اجرای دوره های روان درمانگری مناسب و حمایت های روانی اجتماعی، اضطراب، افسردگی و استرس را کاهش داد.
کلیدواژه ها:
اضطراب؛ افسردگی؛ استرس؛ قرنطینه؛ کووید 19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است