پیش بینی عملکرد خانواده بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در شیوع بیماری کووید-19
کد مقاله : 1227-COVID
نویسندگان:
لیلا دهقانیان *1، المیرا تارنگ1، چنگیز رحیمی2
1دانشگاه شیراز
2شیراز
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کرونا و پیامدهای متعاقب آن نظیر قرنطینه خانگی، حوزه های مختلفی از جمله نهاد خانواده را تحت تأثیر قرار داده است و به نظر می رسد همزیستی اجباری اعضای خانواده، زمینه ساز ظهور چالش‌های مختلف در روابط شده است، عوامل مختلفی می تواند عملکرد خانواده ها را در این همه گیری تحت الشعاع قرار دهد. هدف از این مطالعه، پیش بینی عملکرد خانواده ها (عواطف، ارتباطات، تعارضات، نگرانی ها و حمایت های خانوادگی) بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. 128 نفر از دانشگاهیان دانشگاه شیراز (85 دختر و 43 پسر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2003) و مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (1987) براساس واکنش های خود در زمان شیوع کووید -19 پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که همبستگی مثبت معنی داری بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و عملکرد خانواده (01/0< P) و همبستگی منفی معنی داری بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و عملکرد خانواده (05/0< P) وجود دارد. علاوه براین، یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در مجموع قادر به پیش بینی 16 درصد واریانس سازگاری بودند (01/0< P)؛ بررسی ضرایب بتا نیز دلالت بر آن داشت که راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان در مقایسه با راهبردهای ناسازگارانه از توان بالاتری در پیش بینی عملکرد خانواده برخوردار هستند (01/0< P). یافته های این تحقیق ضرورت آموزش راهکارهای سازگارانه (تمرکز مثبت، برنامه ریزی، ارزیابی مثبت) به خانواده ها به طرق مختلف از جمله ارایه خدمات مشاوره تلفنی و یا برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی را دوچندان می سازد.
کلیدواژه ها:
عملکرد خانواده، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است