یادگیری معکوس و تاثیرات روانشناختی آن بر دانشجویان در دوران شیوع بیماری کرونا
کد مقاله : 1231-COVID
نویسندگان:
محدثه نجاتی جهرمی *1، سمیه غلامی2، اصغر شیرعلی پور اقدم3
1گروه روانشناسی- مجتمع آموزش عالی لارستان
2مجتمع آموزش عالی لارستان
3کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف تاثیرات روانشناختی یادگیری معکوس بر دانشجویان در دوران شیوع بیماری کرونا انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه جهرم در مقطع کارشناسی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1399- 1400 تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش 3509 دانشجو برآورد شد. با توجه به شیوع بیماری کرونا، 50 نفر دانشجو به عنوان نمونه آماری در دسترس از طریق شبکه‌های اجتماعی مجازی شناسایی و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تاثیرات روانشناختی کرونا بر دانشجویان که در سال 2020 توسط احمد حیدر و صالح السلمان در کشور اردن تهیه و مورد روانسجی قرار گرفته است استفاده شد. این پرسشنامه حاوی شش بخش سوالات دموگرافیکی، استفاده از وسایل هوشمند ارتباطات مجازی، عادت خوابیدن، تعامل اجتماعی، حالات روانشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان در دروان شیوع بیماری کرونا می‌باشد. روایی سوالات این پرسشنامه توسط محقق از طریق نسبت روایی محتوایی محاسبه شد که این ضریب برای این پرسشنامه 69/0 و پایایی سوالات این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (90/0) محاسبه شد که بیانگر روایی و پایایی قابل قبول سوالات این پرسشنامه می‌باشد. در نهایت داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های تکمیل شده پس از صحت سنجی گردآوری شده و توسط نرم‌افزار spss در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تفاوت معناداری فراوانی خی – دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت چنین نتیجه‌گیری شد که؛ از دیدگاه دانشجویان، یادگیری معکوس در دوران کرونا بر مولفه‌های روانشناختی دانشجویان چون (عادت خوابیدن، تعامل اجتماعی، حالات روانشناختی و عملکرد تحصیلی)، تاثیر معنادار دارد.
کلیدواژه ها:
یادگیری معکوس؛ تاثیرات روانشناختی؛ شیوع بیماری کرونا؛ دانشجویان دانشگاه جهرم
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است