نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی سازگاری دانشجویان در همه گیری کووید-19
کد مقاله : 1234-COVID
نویسندگان:
فروغ علمداری *1، الهام قوانلو1، چنگیز رحیمی2
1مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
2شیراز
چکیده مقاله:
همه گیری کووید-19 تأثیرات مختلفی بر جنبه های روانی و اجتماعی افراد جامعه و به ویژه بر سطح سازگاری دانشجویان داشته است. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند به بهبود سازگاری دانشجویان در این شرایط کمک نماید، حمایت اجتماعی ادارک شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی ابعاد سازگاری دانشجویان در زمان شیوع ویروس کرونا انجام شده است؛ پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. 163 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز (99 دختر و 64 پسر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های سازگاری اجتماعی سهرابی و سامانی (1390) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (1988) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که بین ابعاد سازگاری شخصی و خانوادگی با حمایت دریافتی از سوی خانواده (01/0< P) و همچنین بین بعد سازگاری اجتماعی با حمایت خانواده (01/0< P) و حمایت دیگران (05/0< P) همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه براین، یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد حمایت اجتماعی ادارک شده در مجموع قادر به پیش بینی 18 درصد واریانس سازگاری بودند (01/0< P)؛ بررسی ضرایب بتا نیز دلالت بر آن داشت که از بین ابعاد حمایت اجتماعی، حمایت دریافت شده از سوی خانواده در مقایسه با سایر ابعاد از توان پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است. نتایج این مطالعه ضرورت توجه بیشتر متخصصان حوزه بهداشت روان به ویژه مددکاران اجتماعی را به نقش حمایت اجتماعی در تقویت سازگاری و پیشگیری از بروز مشکلات روان شناختی دانشجویان و لزوم به کارگیری و ادغام آن در مداخلات روان شناختی را آشکارتر می سازد.
کلیدواژه ها:
حمایت اجتماعی، سازگاری، دانشجویان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است