پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس ابعاد پنج‌گانه ذهن‌آگاهی
کد مقاله : 1235-COVID
نویسندگان:
مینا زارع *1، فریده کامران پور جهرمی2، مریم چیت سازی1
1دانشگاه شیراز
2شیراز
چکیده مقاله:
ویروس کرونا بر تمامی ابعاد زندگی افراد از جمله سلامت روانشناختی آن‌ها اثر گذاشته و به دلیل ابهام شناختی ایجاد شده در پی این همه‌گیری، اضطراب کویید-19 در بین افراد شایع شده است. از آن جا که ذهن‌آگاهی به عنوان عاملی مؤثر در کاهش اضطراب به شمار می‌رود، بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی آن در اضطراب کرونا اهمیت می‌یابد. هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس ابعاد پنج‌گانه ذهن‌آگاهی است. طرح تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که از آن میان 208 نفر (125 دختر و 83 پسر) به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به مقیاس اضطراب بیماری کرونا علی‌پور و همکاران (1398) و پرسشنامه 5 عاملی ذهن‌آگاهی بائر و همکاران (2006) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان اضطراب کرونا با خرده مقیاس‌های توصیف، عمل با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش، همبستگی منفی و معنی‌دار (01/0< P) وجود دارد. علاوه بر این یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون همزمان حاکی از آن بود که خرده مقیاس‌های ذهن‌آگاهی 17 درصد از واریانس اضطراب کرونا در حالت کلی و به تفکیک 16 درصد از واریانس علائم بدنی اضطراب و 13 درصد از علائم روانشناختی اضطراب کرونا را تبیین می‌کنند. بررسی ضرایب استاندارد بتا نیز نشان داد از بین خرده مقیاس‌های مختلف ذهن‌آگاهی، خرده‌مقیاس عمل آگاهانه قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌ی منفی و معنی‌دار اضطراب کرونا بود. به نظر می‌رسد با آموزش تمرینات ذهن‌آگاهی می‌توان به کاهش علائم اضطراب کرونا به خصوص علائم بدنی آن، کمک نمود.
کلیدواژه ها:
اضطراب کرونا، ذهن‌آگاهی، کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است