ابعاد کیفیت روابط زوجین قبل و بعد از شیوع کووید-19
کد مقاله : 1239-COVID
نویسندگان:
المیرا تارنگ *1، لیلا دهقانیان1، چنگیز رحیمی2
1دانشگاه شیراز
2شیراز
چکیده مقاله:
شیوع کووید-19 تمام جوانب زندگی افرادراتحت تأثیرقرارداده است. روابط زناشویی وخانوادگی نیز ازاین قضیه مستثنی نیست. تنش وفشار، بخش جدایی ناپذیر زندگی زناشویی است و بحران هایی مانند همه گیری بر این فشارها می افزاید.هدف ازانجام‌این پژوهش، بررسی تغییرات ایجاد شده درکیفیت ارتباط زوجین بر اثر شیوع این بیماری می باشد. بدین منظور پرسشنامه 33 سؤالی کیفیت ارتباط زوجین خوشکام (1385) در اختیار 95 نفرازکارمندان دانشگاه شیراز (38 مرد و 57 زن) قرار گرفت تا به ماده های آن براساس دو زمان قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا پاسخ دهند.داده ها با استفاده از‌روش های آماری t-test وابسته‌ومستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین خرده مقیاس های توجه به خود، توجه به همسر،برنامه ریزی برای حل مشکلات وسبک های ارتباطی، تنها بین میانگین بعد توجه به خود در زمان قبل و بعد از شیوع کووید-19 تفاوت معنی داری (01/0 ˂ p) وجودداشت به گونه ای که‌افزایش قابل توجهی در این خرده مقیاس در زمان پس از کرونا به وجود‌آمده بود،این تفاوت معنی دار در هر دو جنس زن و مرد نیز به چشم می خورد. علاوه‌براین یافته های حاصل از t-test مستقل بیانگرآن بودکه-درزمان همه گیری کووید- 19 و قرنطینه خانگی،ازنظرابعادمختلف کیفیت‌روابط زوجین بین مردان‌وزنان تفاوت معنی داری‌وجودنداشت. با توجه به افزایش معنی‌دار توجه به خود می توان چنین‌استنباط کرد که در زمان همه گیری،زوجین تلاش کرده‌اند تا نسبت به‌احساسات-ومشکلات خود،شناخت بیشتری پیدا کنندوآن راباهمسرانشان‌درمیان گذارند. بنابراین به نظر می رسد تمرکز بیشتر مشاوران‌وزوج-درمانگران در جلسات مشاوره‌ویاکارگاه‌های‌آموزشی به سایرابعادروابط مانند برنامه ریزی برای حل مشکلات و یا بهبود سبک های‌ارتباطی بتواند به غنای روابط زناشویی دراین شرایط کمک شایان توجهی نماید.
کلیدواژه ها:
روابط زوجین، مشکلات زناشویی، کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است