رابطه ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب بیماری کرونا با نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادارک شده
کد مقاله : 1241-COVID
نویسندگان:
فریده کامران پور جهرمی *1، مریم چیت سازی2، مینا زارع2
1شیراز
2دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
بروز حالت های اضطرابی به عنوان جزئی از آشفتگی روان شناختی همراه با همه گیری کووید-19 طیف گسترده ای از مشکلات را برای دانشجویان به همراه داشته است. به نظر می رسد برخورداری از راهبردهای انطباقی و دریافت حمایت اجتماعی بتواند در کاهش علایم اضطراب مؤثر باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، حمایت اجتماعی ادارک شده و اضطراب کرونا بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بود که از این تعداد 156 نفر (84 دختر و 72 پسر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2003)، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (1988) و مقیاس اضطراب بیماری کرونا علی پور و همکاران (1398) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه متوالی همزمان با بهره گیری از مراحل پیشنهادی بارون و کنی (1986) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که همبستگی مثبت معنی داری بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان و اضطراب بیماری کرونا (01/0< P) و همبستگی منفی معنی داری بین اضطراب بیماری کرونا با راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان (01/0< P) و حمایت اجتماعی ادارک شده با (05/0< P) وجود دارد. نتایج برآمده از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به ویژه راهبردهای ناسازگارانه به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم، قادر به پیش بینی معنی دار اضطراب کرونا بودند، علاوه براین حمایت اجتماعی ادارک شده در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و اضطراب کرونا، نقش واسطه ای داشت. براساس یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد ضمن فراهم سازی شرایط لازم برای دریافت حمایت اجتماعی توسط دانشجویان، پروتکل های درمانی به منظور کاهش راهبردهای ناسازگارانه دانشجویان طراحی و اجرا گردد.
کلیدواژه ها:
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، حمایت اجتماعی ادارک شده، اضطراب کرونا، کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است