بررسی چالش های ناشی از عارضه ی چاقی در بیماران مبتلا به کووید_19:یک مرور نظام مند
کد مقاله : 1243-COVID
نویسندگان:
بهنام علیزاده *، حدیث اسدالهی، فاطمه محمدی پور
علوم پزشکی لرستان
چکیده مقاله:
زمینه و هدف: چاقی نوعی بیماری التهاب پایدار با درجه پایین است که با اثر بر پاسخ های ایمنی ذاتی سبب آسیب پذیری بدن در برابرعفونت ها میشود. بیماران مبتلا به چاقی در معرض خطر تشدید عفونتهای تنفسی ویروسی قرار دارند. این مطالعه با هدف بررسی چالش های ناشی از عارضه ی چاقی در بیماران مبتلا به کووید_19انجام شده است.
روش کار: مرور متون از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ،pubmed،sid، Scopus ،sciencedirectبا کلیدواژه های covid-19, corona virus, obesity و معادل فارسی آنها انجام گردید. معیار های ورود مقالات به مطالعه،سال انتشار، در دسترس بودن متن کامل مقاله و وجود همزمان دو متغیر چاقی و کووید_19 در مطالعه بوده است.پس از ارزیابی کیفیت مطالعات و با توجه به معیارهای ورود از بین 30 مقاله تعداد 24 مقاله به مطالعه وارد شد.
یافته ها: بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد چاقی شایع ترین عارضه بالینی کشنده در بیماران مبتلا به کووید 19 می باشد که می تواند وقوع COVID-19 را افزایش دهد .افراد چاق بیشتر دچار نارسایی تنفسی و سندرم زجر تنفسی حاد می شوند و روزهای متوسط بستری در بیماران چاق بیشتر از بیماران لاغر است. بیماران مبتلا به این عارضه نیازمند بستری در بیمارستان، مراقبت های ویژه و تهویه مکانیکی تهاجمی می باشند. علاوه بر این ، اضافه وزن و چاقی می تواند حرکت دیافراگم را محدود کند ، ظرفیت عملکردی ریه را کاهش دهد و در نهایت منجر به هیپوونتیلاسیون شود .این عارضه حتی ممکن است باعث کاهش اثر واکسن در این افراد شود.
نتیجه گیری :بیماران چاق مبتلا به COVID-19 مستعد علائم شدید و پیش آگهی منفی میباشند و در معرض خطر بالای مرگ و میر ناشی از عفونت COVID-19 هستند؛ بنابراین نیاز به اقدامات محافظتی بیشتری دارند. پیشنهاد می شود که ارتباط بین چاقی و کرونا ویروس مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
ویروس کرونا،چاقی،التهاب،مراقبت ویژه، نارسایی تنفسی،اضافه وزن
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است