تقلای نظام سلامت در رویارویی با اپیدمی های بیولوژیک؛ covid19
کد مقاله : 1245-COVID
نویسندگان:
مرضیه هادیان *، علیرضا جباری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده مقاله:
چکیده:
مقدمه: سازمان بهداشت جهانی ، بیماری COVID-19 را یک اورژانس سلامت عمومی معرفی کرده است و به دولت ها توصیه می کند تا با اتخاذ سیاستهای مناسب چرخه انتقال ویروس را قطع کنند. در این راستا کشورها رویکردهای متفاوتی جهت قطع زنجیره یا کنترل شیوع بیماری اتخاذ کرده اند. حال سوال اینجاست که این رویکردها کدامند و برای اجرای هر کدام، از چه ابزاری بایستی استفاده شود .
روش اجرا: مطالعه حاضر یک مرور نظام مند از مستندات مربوط به راهبردهای پیشگیری از بیماری های عفونی با تکیه بر بیماری covid-19 می باشد. جهت ارزیابی کیفیت مقالات از چک لیست CASP برای مقالات چاپی و از چک لیست AACODS برای مطالعات خاکستری استفاده گردید.
یافته ها: برای مقابله با اپیدمی covid-19 به طور کلی 3 رویکرد کاهش آسیب، کنترل فعال و سرکوب قاطع و 4 استراتژی قرنطینه، ایزولاسیون، فاصله گذاری اجتماعی و lockdown در دو بعد فردی و اجتماعی جهت مقابله با اپیدمی ها موجود می باشد که انتخاب هر کدام از رویکردها استراتژی های خاصی را می طلبد و تاثیرات متفاوتی در زمان رسیدن به کنترل و مهار بیماری دارد.
نتیجه گیری: اگرچه استفاده از رویکردهای مختلف کنترل و مهار اپیدمی های بیولوژیک به متغیرهای متعددی بستگی دارد اما صرف نظر از این الزامات ، تجارب جهانی از ناکارآمدی برخی از این رویکردها حکایت دارد. استفاده از تجارب قبلی در جهان همراه با تجارب فعلی کشورها، می تواند در انتخاب رویکرد مناسب هر کشور متناسب با ویژگی های آن کشور بسیار کمک کننده باشد، منجر به کاهش هزینه های احتمالی در سطح ملی و بین المللی باشد.
کلیدواژه ها:
کرونا ویروس جدید، کووید 19، ابزار پیشگیری، استراتژی های پیشگیری
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است