راهبردهای ارتقای آموزش مجازی معماری و شهرسازی
کد مقاله : 1247-COVID
نویسندگان:
سارا دادپور *
گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
چکیده مقاله:
بعد از شیوع بیماری کوید-19 در سطح جهانی و تغییر ناگهانی سیستم آموزش سنتی به آموزش مجازی، فرایند آموزش رشته های معماری و شهرسازی به دلیل پیچیدگی آموزش این رشته ها با مسائل متعددی روبرو گردید. بنابراین، هدف مطالعه حاضر شناسایی چالشهای آموزش مجازی معماری و شهرسازی و ارائه راهبردهای ارتقا آن است. این مطالعه توصیفی با استفاده از مرور منابع مرتبط انجام شده است. تجربیات جهانی آموزش مجازی معماری و شهرسازی درکشورهای مختلف در دو دوره قبل از کرونا و بحران کرونا، با استفاده از روش سوات تحلیل گردیده است. از جمله چالشهای آموزش مجازی، عدم تماس مستقیم دانشجویان با مصالح، درک ضعیفتر ابعاد، مقیاس و تناسبات، محدود شدن فعالیتهای غیرگروهی دانشجویان و پیچیدگی مدیریت پروژه بود. از راهبردهای پیشنهادی برای ارتقای آموزش مجازی معماری و شهرسازی می توان به تلفیق انواع روشهای همزمان و غیر همزمان و استفاده از ابزارهای متنوع با قابلیتها و خصوصیات متفاوت اشاره نمود. تلفیق آموزش مجازی با سنتی نیز می تواند فواید هر دو شیوه را دربرداشته باشد.
کلیدواژه ها:
آموزش از راه دور؛ رشته های هنر؛ کارگاه طراحی؛ واقعیت مجازی
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است