رابطه اضطراب کرونا در مادران با نشانگان اضطرابی کودکان در دوران قرنطینه
کد مقاله : 1251-COVID
نویسندگان:
مطهره فسنقری1، مینا موسوی2، نرگس انسان *3
1گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
2گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه رفاه، تهران، ایران
3دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی بالینی و سلامت، تهران، ایران
چکیده مقاله:
زمینه مساله: همه‌گیری ویروس کرونا و قرنطینه خانواده‌ها، تبعات اجتماعی و روانی بسیاری برای آن‌ها در پی داشته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اضطراب ناشی از این بیماری، سلامت روان مادران را تهدید و آن‌ها را مستعد ابتلا به اختلالات اضطرابی نموده‌است. با توجه به نقش محوری مادر در خانواده، مشکلات سلامت روان او می‌تواند زمینه‌ساز بروز نشانگان اضطرابی در کودکان باشد.
هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا در مادران با نشانگان اضطرابی کودکان در ایام قرنطینه است.
روش: بدین منظور، در یک پژوهش همبستگی توصیفی، تعداد 190 نفر از مادران کودکان 6 تا 12 ساله ساکن شهر تهران، به روش نمونه‌گیری دردسترس به شیوه آنلاین انتخاب شده و مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS)و اضطراب کودکان پیش دبستانی (SCAS) را تکمیل نمودند. درنهایت داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-24 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین علائم روانی و جسمانی اضطراب کرونا در مادران با نشانگان اختلال وسواسی جبری و اختلال اضطراب فراگیر کودک ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و میان این زیرمقیاس‌ها با نشانگان اضطراب جدایی ارتباط معناداری مشاده نشد.
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر مبنی بر ارتباط مثبت میان اضطراب کرونا مادران با اضطراب کودک، آموزش والدین در خصوص تنظیم هیجانات منفی خصوصا در زمینه اضطراب کرونا، می‌تواند از اقدامات ضروری برای حفظ و ارتقا سلامت روانی کودکان در شرایط بحرانی حاضر به شمار رود. بنابراین با ارائه مداخلات و آموزش های مناسب جهت کاهش اضطراب ناشی از بیماری کرونا در مادران، می‌توان نشانگان اضطرابی در کودکان را مدیریت کرد.
کلیدواژه ها:
بیماری کرونا، اضطراب کودکان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است