سلامت روان، سرسختی و راهبردهای مقابله ای در افراد سالم و مبتلایان به کووید-19
کد مقاله : 1265-COVID
نویسندگان:
وحید احمدی، حدیث ولی زاده *
دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.
چکیده مقاله:
زمینه‌وهدف: عوارض ناشناخته ناشی بیماری کووید-19 منجر به پیچیدگی استراتژی‌ها و راهکارهای کلی مقابله شده است. از این‌رو، این مسئله باعث گردیده که علاوه بر سلامت جسمانی، از نظر روانشناختی برای سلامت‌روان افراد نیز خطرناک باشد. لذا هدف از انجام این پژوهش، مقایسه سلامت‌روان، سرسختی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد سالم و مبتلایان به کووید-19 بود. روش‌بررسی: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی‌مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری شامل تمامی مبتلایان به کووید-19 و افراد سالم شهر ایلام بودند؛ نمونه پژوهش شامل دو گروه 30 نفری از مبتلایان و افراد سالم بودند که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب گردیدند و به لحاظ سن، جنس، تأهل و سطح تحصیلات باهم همتا شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سنجش علائم روانشناختی (DASS-21)، سرسختی روانشناختی کوباسا و راهبردهای مقابله‌ای اندلر و پارکر استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-25 و روش تحلیل واریانس چندمتغیره با مقدار احتمال 0/05 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین سلامت‌روان، سرسختی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد سالم و مبتلایان به کووید-19 تفاوت معنا‌داری وجود دارد (P<0/05)، همچنین بین دو گروه مورد بررسی از نظر مولفه‌های متغیرهای مذکور به عنوان متغیر ترکیبی، تفاوت معنادار آماری به دست آمد. هرچند راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار و سرسختی از نوع تعهد تفاوت معناداری را در گروه‌های مورد مقایسه نشان نداد (P>0/05)، اما از نظر سنجش سلامت‌روان (استرس، اضطراب و افسردگی)، راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار و اجتنابی، سرسختی از نوع کنترل و مبارزه‌جویی تفاوت بین دو گروه مورد مقایسه معنادار بود (P<0/05). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های روانشناختی بیماری کووید-19 و سازگاری بیشتر افراد در زمان بروز تنش و فشارهای روانی باید به فراهم نمودن زمینه‌های افزایش سلامت‌روان و تقویت سرسختی از نوع کنترل و مبارزه‌جویی و راهبردهای مقابله‌ای هیجان‌مدار و اجتنابی در آنان اقدام نمود.
کلیدواژه ها:
سلامت‌روان؛ سرسختی؛ راهبردهای مقابله‌ای؛ کووید-19.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است