همه گیری ویروس کرونا (کویید-19) و بهداشت روان دانشجویان: یک مقاله ی مروری
کد مقاله : 1270-COVID
نویسندگان:
سید مجتبی رباط جزی *1، سید حسن تقوی2
1شاهد تهران-مرکز مشاوره دانشگاه تهران
2تهران
چکیده مقاله:
زمینه مسئله:همه گیری ویروس کرونا (کویید-19) اثر چشمگیری بر بهزیستی افراد و ملل مختلف در مسائل اجتماعی،روانشناختی و بهداشت عمومی داشته است. در این میان دانشجویان نیز تحت تاثیر این همه گیری قرار گرفته اند و این مسئله بر بهداشت روان آنها تاثیر داشته است. هدف:این مقاله در صدد آن بود که تاثیر همه گیری کویید-19 را بر بهداشت روان دانشجویان مورد بررسی قرار دهد.روش:روش مورد استفاده درمقاله ی حاضر، مروری بود و به بررسی پژوهش هایی که در سال 2020 میلادی انجام شده پرداخته است. مقالات مرتبط با این موضوع در science direct،Google scholar ، Pub Med و پایگاه استنادی جهاد دانشگاهی جست و جو شد. پس از حذف موارد تکراری و بدون ارتباط از میان مقالات استخراج شده، متن کامل مقالات منتخب نهایی با موضوعیت همه گیری ویروس کرونا و بهداشت روان دانشجویان بررسی و نتایج به دست آمده در عبارات و جداول دسته بندی شدند.یافته ها:از میان 1420 مقاله استخراج شده، در نهایت 20مقاله مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات سطوح متفاوتی از اضطراب و استرس و نشانه های افسردگی را از خفیف تا شدید در بین دانشجویان نشان داد. سطح اضطراب و نشانه های افسردگی در دانشجویان زن بالاتر بود. علاوه بر این دو اختلال استرس پس از سانحه و اختلال وسواسی جبری نیز مشاهده شد که با ترس و اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بود. با این حال برخی از نتایج نشان داد که بخش قابل توجهی از دانشجویان نیز به طور موثری با همه گیری ویروس کرونا کنار آمده اند. نتیجه گیری:به نظر می رسد نقش دانشگاه ها در ارائه ی خدمات روانشناختی از راه دور، برای دانشجویان، به خصوص افراد آسیب پذیر، در جهت تقویت و حمایت از آنها و همچنین توجه به ارتقاء سطح کیفی آموزش مجازی جهت کاهش نگرانی دانشجویان در رابطه با وضعیت تحصیلی آنان اهمیت بالایی دارد.
کلیدواژه ها:
کویید-19؛ دانشجو؛ بهداشت روان
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است