بررسی اثر کووید 19بر وضعیت روانشناختی، آموزشی و ارتباطی دانشجویان دانشگاه تهران
کد مقاله : 1271-COVID
نویسندگان:
فاطمه جعفری *
تهران
چکیده مقاله:
شیوع گسترده ویروس کووید 19نه تنها خطر مرگ بلکه فشار روانی عمده ای را نیز به همراه داشته است. با این
حال، تأثیر این بیماری بر دانشجویان دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار نگرفته بود، بنابراین هدف این پژوهش
بررسی تاثیر کووید 19بر وضعیت روانشناختی، آموزشی و ارتباطی دانشجویان دانشگاه تهران است. روش تحقیق
در این پژوهش کمی و از روش پیمایشی مقطعی بهره گرفته شده است. در این پژوهش به شیوه سرشماری تمامی
دانشجویان به تعداد 29417نفر شامل دانشجویان مقطع کارشناسی (از ورودی 1395تا ،)1398دانشجویان
مقطع کارشناسی ارشد (از ورودی 1397تا ورودی )1398و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (از ورودی 1395
تا )1398مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه خود ساخته بوده و به
صورت مصاحبه تلفنی 60نفر از کارشناسان مرکز اقدام به گردآوری داده ها نموده اند. یافته های پژوهش نشان
می دهد که 31درصد دانشجویان تا حد زیاد نگران ابتلای خود و خانواده به کرونا هستند، از سویی 21درصد
دانشجویان در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا اضطراب تا حد زیاد و 20در صد نیز به میزان زیاد غمگینی را
تجربه می کنند. همچنین یافته ها نشان می دهد که 32درصد دانشجویان در شرایط ناشی از کرونا دسترسی به
خدمات روانپزشکی دارند. در زمینه رضایت مندی از آموزش از راه دور نیز 37درصد دانشجویان تا حد زیاد از
آموزش مجازی رضایت داشته اند. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد که 68درصد دانشجویان در شرایط
همه گیری بیماری کرونا از بودن در کنار اعضای خانواده خود رضایت زیادی دارند و 51درصد نیز تا حد زیاد
ارتباط خود با دوستان را حفظ کرده اند. این پژوهش پیشنهاد می کند که در شیوع بیماری کرونا مراکز آموزشی
عالی متعهد به شناخت وضعیت دانشجویان و طراحی برنامه های مناسب جهت ارتقا وضعیت روانشناختی و حفظ
کارکرد آموزشی دانشجویان هستند
کلیدواژه ها:
کووید ،19دانشجو،اضطراب، آموزش از راه دور، ارتباط
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است