بررسی رابطه ی اضطراب ناشی از کرونا و هوش معنوی در جوانان(35-20) شهر مشهد
کد مقاله : 1272-COVID
نویسندگان:
فائزه سادت حسینی *1، زهرا علیزاده بیرجندی2
1دانشگاه امام رضا(ع)
2گروه اموزشی روانشناسی،دانشکده انسانی،دانشگاه امام رضا،مشهد،ایران
چکیده مقاله:
چکیده:
گسترش کووید19 و ناشناخته بودن آن سبب ایجاد طیف وسیعی از مشکلات روانی به ویژه شایع شدن اضطراب ناشی از کرونا شده، استرس و اضطراب می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و آن را در برابر انواع بیماری ها ازجمله کرونا آسیب پذیر کند. در نتیجه، مقابله با اضطراب و عواملی که بتوانند سبب کاهش آن شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. سازه های مختلفی از معنویت به عنوان عوامل تاثیر گذار در کاهش اضطراب مطرح شده اند ویکی از مهم ترین این سازه ها هوش معنوی است، از این رو هدف مطالعه ی حاضر بررسی رابطه ی اضطراب ناشی از کرونا وهوش معنوی در جوانان شهر مشهد بوده است.
روش: 186 نفر از جوانان شهر مشهد، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به دو پرسشنامه ی هوش معنوی( عبدالله زاده و همکاران) و مقیاس اضطراب کرونا ویروس (علیپور و همکاران) پاسخ دادند.
یافته ها: براساس نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رابطه منفی و معناداری بین اضطراب ناشی از کرونا و هوش معنوی وجود دارد. p<0/01)، R= -0/24)
نتیجه گیری : می‌توان گفت سامانه باورهای معنوی به افراد امکان می‌دهد که به ناملایمات و فشارهای روانی معنا ببخشند و در زمان بحران بهتر با شرایط کنار بیایند واضطراب روانی کمتری را تجربه کنند.
کلیدواژه ها:
اضطراب کرونا؛هوش معنوی؛معنویت
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است