نقش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری در پیش بینی افسردگی دانشجویان طی همه گیری کرونا ویروس 2019
کد مقاله : 1279-COVID
نویسندگان:
الناز صادقی *1، فرزین باقری شیخانگفشه2، ستاره دریایی3، سپهر پورخلیلی3
1روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
2دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:
پاندمی کروناویروس 2019 در بسیاری از کشورهای جهان، سلامت روان‌شناختی و جسمی افراد جوامع را به خطر انداخته است و به دلیل ماهیت مرموز، غیرقابل کنترل، پیش بینی ناپذیری، و سریع انتشار بودن زمینه را برای گسترش مشکلات روان‌شناختی در بعد سلامت روانی افراد فراهم آورده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری در پیش‌بینی افسردگی دانشجویان طی همه‌گیری کروناویروس 2019 بود. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه‌ها 90 دانشجوی دختر و پسر بودند که از طریق فراخوان اینترنتی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان به پرسشنامه‌های افسردگی بک (1996)، انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2003) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد اثر انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری بر افسردگی منفی و معنادار بود (01/0>p). همچنین انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری به میزان قابل توجهی افسردگی دانشجویان طی همه‌گیری کروناویروس 2019 را پیش‌بینی می‌کنند. در مجموع، نتایج به دست آمده ارتباط و امکان پیش‌بینی افسردگی دانشجویان طی همه‌گیری ویروس کووید-19 از طریق بررسی انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری را در دانشجویان نشان می‌دهند. بر طبق یافته‌های حاصل از پژوهش، می‌توان با افزایش انعطاف‌پذیری شناختی و تاب‌آوری، میزان افسردگی دانشجویان طی همه‌گیری ویروس کووید-19 را کاهش داد.
کلیدواژه ها:
انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری، افسردگی، ویروس کووید-19
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است